जातकाभरणम् | Jatakabharanam

55/10 Ratings. 1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
Jatakabharanam by बनमाली चतुर्वेदी - Banamali Chaturvedi

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about बनमाली चतुर्वेदी - Banamali Chaturvedi

Add Infomation AboutBanamali Chaturvedi

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
जातकामरण की अरुक्रमणिका । इमली कक ए। उतर विषय. पृष्ठांक. | विषय. सड्शलाचरणम्‌ ... जो व १ | अथ लग्न फलमू. .« ४» पन्ने प्रथम लेखनाथ उछो २ | अथ सूर्य नक्षत्र फलम्‌ & |; कवि जन्मपत्र पूर्व शछोका: ६ | अथावयवस्वरूपम्‌ अंधादी बला हे ६ | अथ्‌ दादश भावनां फलानि मल ब्रत्सर फल्ञानि ... ; 9 सूर्यादिग्रद्यणां रूपगुणादि निर्णयः हवा फलम्‌ . -« «८ | अथ धनभाब फलम्‌ - कस पुकलम्‌ ह १८ | अथ तृतीयभाव फलम्‌- सजन्म फल्षम्‌ ..... «१६ | अथ चतुर्थ भाव फलमू हद अथ सलमास जन्सफलम्‌._......_ २० | अथ पंचस सुत भावविचारः अथ पक्षजन्मफल्म्‌ .... --«. २२ | अथ शबुभाव विचारः ..... «४; अथध दिनरात्रिजन्सफलम्‌ ... २२ | अथ जायाभाव विचार अथ तिथि जन्मफलस .««. २२ | अथ संक्षेपतोडष्टम भाव विचार ... जथ बार जन्म फत्म्‌ ««. २४ | अथ नवस भाव फलम्‌ व्यथ नक्षत्र जन्म फलम्‌ व २७ | अथ राज्यभवत्त विचारः अथ भूल नक्षत्रे जन्म विचार: .... ३० | अथ लाभ भवन विचारः अथ मूलचरण फलम्‌ .... ३१ | अथ व्ययभवनम्‌ अथ मूल नक्षत्र वेलाफलमू. .-. ३२ | अरिष्टाव्यायः ५४४ _ हे यथ पुरुषाकृतौ मूलाश्लेषा फलम्‌.... ३५ | अँथ रविभाव विचार ... अथ मूल श्लेषा मुहूर्त फलम्‌ ३४ | अंथ चन्द्रभाव फलम्‌ ... «०० ग्रथ मल बृक्षुफपल्म, ..... »««. ३६ | लैथ मन्नलभाव कलम के अथ मूलजातस्यविशेष फलम्‌ ३६ | अथ गुरुभाव फलम्‌ ... न्डः अथ बृहज्जातकोक्त नवांश फलम्‌ ३६ | अथ शुक्र भाव फलम्‌ छअथ योगजात फल्ानि ,.... ३& | अथ शनिभाव फलम्‌ ..- अथ करण जन्म फलानि .. »««. ४४ | अथ राह फलम्‌ ऋथ गंडान्तजात फलमू. 9, ««* ४७ | श्रथ केतुफलम्‌ का ए७ | अथ मैपादिग्रदे रवी धृष्टिफलम्‌ अथ गणानां फलमू ४ 'पृष्ठांक, का ५१ श्र श्र ५४ ६१ हर धर ६४ द््छ ६६ ६६ ३८ 16 १ १०१
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now