उपमिभावप्रपंच कथा | Upmitibhavprapancha Katha Part-ii

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
Upmitibhavprapancha Katha Part-ii by जैन सिध्दान्ताचार्या - Jain Sidhdantacharya

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about जैन सिध्दान्ताचार्या - Jain Sidhdantacharya

Add Infomation AboutJain Sidhdantacharya

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
श्ि धुएयात्माने। शेर३ परिन्‍य (शे$ह भातीशा 9बन ऊ>श्म२) जजाननी नवाराने उवेथीने विश्वनस्भा हिव्य अद्भाश रेक्षावतार श्री #नशासनने डेडटि औटि वहन, शे हिन्य प्रशरशवा मब्श्याणामा पेताबु प्छझवन उब्ल्न्वण जतावी श्री ब्टनशासनना थरणे तत-भन-धनने जभर्पणु ४री ले शासनश्ररीपने पु अणरूगते। तेब्टन्यी जनावी वनार नररत्ने।ना ४विदासनु खेद खुबर्ई ०६ खटथे गे6 मापीशा न्याय खते नीतिसय उुरुषाथंथी जब्णड घनवु डेपाब्न उसे छता छवन मसिभानथी मकड जनवाने जध्के त्यागनय एनथमेपशायणु जन्यु नभाडऊ वामित शुनर नगरीने घर्मपराणथी सुवाशित जन जगनयू भी व्नावये। तथा, साशधनाप्रेरट् बमन्थाने।थी विभषित अश्वाने। यण शेढ भेपीशाने शाणे व्यय छे शेभनी जागवी 2नेह जने सूछ प्रेभ च्यापास्क्षेत्रणा णणडे जेम घर्मक्षेतरणा। पणु थरभरे मुगर्ठमभा >/व-#नेतर पारसी-अच्धीम जधाना मछ्यारथी भूया ढारेने जत्याथारभाथी भुप्रत 3री िनय खाम शेष जवाबी सरक्षणु मापनार प॒रशशपाण ब्रेदी सच्याने सकत जनावनार शेर भावीशानु नाभ युजाना थुणे।! सुध्री ब्याएु सब्युडन्थे।भां भे।णरें रछेशे खत सभये चेनाना सथप्रतत शेशुहारिने भविष्यमा ऊए अनड्यत ने थाय ते भारे ाशरे १,००,००० (९६ |) ३1 १ लेणु भाईी वबाणवानी शेमनी ढच्चस्ता ले व्श्न-०्श्नेतर जधा भ्यटे खाधशेमूत छे इेश-परदेश साथ व्वतत्वतना व्यापारी सगपे। घयवनार जा भार भेहागरना हद्यभा न/त धर्म अत्ये सपरपार अछे खने नशद्िवा बेसलयता-वेछजता बुरेनु डिश्दशिन अजवनार-निर्मेण ट्रीविना जीतवणान अरी गउेक्षा भेतीआ 25 (पावीताणु )न। देशसरना ब्ये।ममन्पर्शों पवक्ष शिणरे। ब्वेता ० खेभ थाय ह शओड ।! उवा थे न शामननी मब्यताव! याहयार विवये।/ इतासरनी जाष्ठ नामना मैट जाडाने पथ्थरथी पृरीने खेत दिपषए मष्य उेशनरेनी नयरीबू यणुतर उशक्‍नार शे5 मेपीशाबु हह्य वीतयणनी सम्तिमा उेबु खतप्रेत के ! सुषुन श्री जीमशहभाएने पु वास्स ना पा सबन्‍॥२ स्थाध्या हे प्ोथी पादानी णेरढ०८रीभमा पणु से च्स्नग्नी प्रतिष्ध पे क्षण औतानी छ४रीमा रे ने ये थट । सन खेमनी पापनीशुता पणु डेपषी ! वसीयतनाभाभा रीछराने पेातानी णेरढ0०रीसा पेताना नामे न है8ह1ता ५१७ वषास्ची >पण्ट भतार इरीने जारससभारणने। छेडे शादी नाण्ये। सा छवडग्त्नना थीत्व पणु मने सधुभे।हनीय ड॥ये। जने सणावते। अत्येड बैवने जौरव श्षेवा ०ेव॥ ७ बाय] निगतवाण ब्लणुवा प्ऐेष। छे श्थ््भ साजावत री] ५०,००० -- अुणर्ण (यूवेश्वर) थितामशि पारनाथ देशसर्भा ३1 ४०,००० “+. # (पायधुनी) शातिनाथ सजवानना डेशसरभा 81 १०,००० --+ सह्ासभा छाद्यवाडीनी घर्माहा ब्थ्भीन वि भा, 31 ८६००० +- पाथीताणुानी बिशञाण धर्मशाणा जधावी ३४. २००,००० -- भायणदानी ब्ग्भीन-घर्मशाणा देशसर-भश्ञन वि भा |] ५०,००० +- श्री गेडीपाश्थनाथ (पायघुनी) देशसरमभा झ श्प ००२ +- आदीखरण० (पायधुनी)मा बीनी आश्यीमा ह1। २,००,००० - सुणर्छ पाष्शपेणमा, भ १८९१ ४ १ ८ ३६ (००००० -- मेापीशानी 2311 इ्डेशसरे।भा (पाधीताणा) 31. ७०७००० --- कि >>... अतिष्ड। म्मष्ट्नशक्षाध।भा डे. १००,००० -- सशघ्ण वेशुहारिाने देवाभाथी भुद्धित का जनत्री विभनाना विन्तारयी परियय भाटे शिह्ष मावीशाड! नाभतु युस्त८ घछ ० हपथे।जी ७ बना जा अजमा उपयोग <यें छे के
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now