ग्रन्थाना नूतमा सूची | Granthana Nutna Suchi

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
Granthana Nutna Suchi by मुनिराज श्री पुण्यविजय जी - Muniraj Shri Punyvijay Ji

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about मुनिराज श्री पुण्यविजय जी - Muniraj Shri Punyvijay Ji

Add Infomation AboutMuniraj Shri Punyvijay Ji

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
रश्र२ पाया न उस फरणाबदा 9१० न्थनाभ ७७(१) नन्दीसूत्र ७७(२) +» रचैत्ति मढय॒० ३५ सूयप्रज्ञप्तिवृत्ति डरे घ््‌ है १४८ ज्योतिष्करण्डकसत्र वृत्तिसह महूय ० ११७ विशेषावश्यकवृत्ति कोट्याचायेकृता ११२ आवश्यकबृत्ति मलयगिरीया प्र० खंड ११३ | 91 द्वि ७ खढ ८४(२) दश्वैकालिकसूत्रइृत्ति हारि० ५०. कृल्पवृत्ति प्रथम खेड ४६. कल्पत्षघुभाष्य ४. सूत्रकृतांगसूत्रदृत्ति ९(२) समवायांगसूत्रदृत्ति ४ ०(०) परयुषणाकल्परिप्पनक ४ ०(३) पर्युषणाकल्पनियुक्ति ४ ०(४) पथुषणाकल्पचूर्णि ४५ 2 ८२(४) कछ्पसूत्रटिप्पनक ८२(५) कल्पसूत्रनियुक्ति ४८२(६) कल्पसूत्रटिप्पनक $2(१) दरशाश्रतस्कन्धसत्रचूणि ४१(९६४ दशाश्र॒तस्कन्धसूत्र २८ आवश्यकबृत्तिटिप्पनक पके 1८ नन्‍्दीदेगिपदबृत्ति &१ (86) पंचक्पमाष्य रह | प्रापिसत्नवृत्त छह. प्रशापनासूल, बा ४०(७) प्रश्नव्याकरंणसूत्र ० प्र दर ् फू ड 5 ण्ि च् ल्‍ज््छे फ़्ड / हर ऋ७० ग्रन्थनाम २२(५) प्रश्नन्याकरणसूत्र १९(०) प्रश्नव्याकरणसूत्रवृत्ति २१९४) #४ द्‌ र्‌ (्‌ डे ) 11 २३(३) 9) २२(६) उपासकदशांगसूत्र २०(१) !! २२(१) उपासकदशांगसूत्रवृत्ति १९(२) | २१(१) १ २३(१) १! २२(७) अन्तकृदशांगसूत्र २०(२) ) २२(२) अन्तकृदशांगवृत्ति १९(३) ७ श्‌ श्‌ (२) १9) २३(२) १ २२(८) अनुत्तरौपपातिकदशांगसूत्र २०३). # २२(३) अनुत्तरौपपातिकदरशांगसूत्रशत्ति १९५४) #» र्‌ १ ( ३) 1 २२(१०) विपाकसूत्र २०(०) 9) २२(५) विपाकसूत्रबृत्ति १९(६) २१(५) १1 |
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now