श्री एकनाथी भागवत | Shri Eknathi Bhagwat

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
शेयर जरूर करें
Shri Eknathi Bhagwat by लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर- Laxman Ramchandra Pangarkar

एक विचार :

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर- Laxman Ramchandra Pangarkar के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है | जानकारी जोड़ें |

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(देखने के लिए क्लिक करें | click to expand)
एकनाथी भागवताची विपयानुऋमणिका, बूछरा 5 विषय चृष्ठाक७५२१-२० मूर्ण, ५९२-५२५ २६ सन्माग, ५२६-२७ वित्तविक्षेपता, ५२७-५३२ २८ खर्ग, ५३३-५३५२९ नरक, ५३६-५४५ ३० गुर, ५४६-५५१ रे१ शह, ५५२-५५ड ३२ जाव्य, ५५५-७५५७ ३३ द-रिद्री, ५५८-५६० १४ कृपण, ५६१-५६५ ३५ ईश्वरल, ५६६-५६५९ प्रताची सम्राप्ती, ५७० साधकानेंशुणदोपापासन, अलिप्त रद्माण्याची आवश्यकता, ५७१-५७३ ७००-००८ “४६ म्रद्मश्नलभण -अविद्येमुल्ठें शुगदोपाचा उद्धव, व मद्याचें पूर्ण, ५७४-५८१ गरुणदोपास-बघाने चेदरहस्य, ५८२-५८८ जात्म्याच्या ठिक्कार्णी गुणदोपाचा अभाव, ५८५९ साघकार्चे कर्तव्य, ५९०-७९१ उपसद्यार ५९२-५९६ ०५ > अध्याय विसावा मंगलाचरण, १-१४ उपोद्धात्त १५-२२ ७५१० ९-५ उद्धवादी प्रार्थना-“विधिनियेध पालने नाहींत, तर वेदाज्षेच उहपन द्वोतें, व जर पाछछे तर शुणदोप उद्भवतात, तेब्द्ा या अमायें निरसन उद्वायें कसे २” २३-६५ ७१३६-४ ध्रीकृष्णसभाषण -वेदाथासुभवास भगवत्कपेची आवश्यकता, ६६-६५ वेदात कर्मभक्ति>झातायें प्रतिपादन, व झ्याये भिन्न मित्र अधिकारी, ७०-८९ गुणदोपात्या अस्तिनास्तीचें रहस्य,8०-५९ ५१३-५१४ ७-१९ फर्मेयोग -विरक्ति उद्धवेपयत कमाची कतेव्यदा, १००-१०१ पिरक्तीने मक्तवेची आद-रता व फर्माची अवाधझता, १०२-१०५ खधमाचरणानें विरक्तीचा उद्धव, अन्यगतीनें खगम अगरनरकाची प्राप्ति, १३०-११३ नेप्कम्यानें पापपुष्याचा क्षय, ज्ञानाची प्रगठता, व पराभक्तीची उपछब्धि,११४-१९२४ ५१४-५१५ १२-१७ नरदेहाची प्रेष्ठठता, तत्प्राप्यर्थ देवाची मनीषा, व त्याची भक्तिज्ञानान घन्यता, १२५-१३१अधमाने नरकगति, पुष्यसपत्तीनें खगप्राप्ति, हणून दोन्हींचा त्याग करून भक्तिन्ञानसाधनाथी आवश्यकता, १३२-१४१ हानाशिमानानें निरयगतीयी प्राप्यता, १४२-१४५ नरदेहाची नश्वरता, व परमार्थसाधन हीच कर्तत्यता, १४६-१५५ दरश्त पदक्ष्याची घरव्याविष्यी निरभिमानता, १५६-१५८ नरदेहाचेक्षणिकत्द जापून तद्दिषयीं वेराग्याची आवश्यकता, १५६-१६२ वैराग्ययुक्त भक्तीनें देद्ाभिमानाची निबृत्ति, १६३-१६५ दुलभ अज्ञी नरदेदनौका, भदुपासनेचा साजुकूल वायु, सहुरुस्वारता कुशल कर्णधारनावाडी, अशा सुसगमाओं भवाब्यीचे चल्घन, व सायुज्यात निमलनन, १६६-१८३ परमार्थास विमुखअसणाण आत्मघातकी, व्‌ त्यास निरयगतीची प्राप्ति, १८४-१९५ ५१५-५१९, १८-२१ साधकाची कर्तव्यता - मोक्षापयँत्त कर्मफल्णचा त्याग, व खरूपाये अनुसधान, १५६-२००मनाच्या स्थिरत्वाचा साधनोपाय, २०१-२१२ साधनानें मनाची खछूपता, २१३-२१५ भश्वाचा दृशत,२१६-२२३ पुढीऊ विपयाचें दिगदशन, २२४-३२२७ ७१९-५२० ३२-२५ सारप्ययोग -चेतन्याची व्यापकता, व ताचितानें मनाची उपस्मता, २२८-२४३ दिप-याचा बैराग्ययुक्त ब्याग व भुझुपदेशबितनानें सनाची खखूपी लीनता, २४४-२४५ थोगसाधनानें परमास्म्याची प्रगटता, २५०-२७० आम्वीक्षिद्वी विद्येनें तत्पदप्रापि २०१-२८५ मत्माप्तीस मद्स्‍धकि हच सुनछम्त साधन, २८६-२९४ योग्याची पापापासून अज्ञुतापानें छुद्धता, २५५-३०३ ४२०-५२३ भेदाहेयें रहस्म -विपयनिदत्तीयाठी कमप्रकत्ति, ३०४-३१५ खकपाने वित्ततुद्धि, वेराग्याचाव शुद्सलाचा उद्धव, ३१६ शुद्धसलानें गुयभजनाची प्रगटता, ३१७ शुरू्े माहात्म्य, ३१८८३२४ ज-प्रिवारा]रुप कमोचरणाची आवश्यकता, ३२५-३४० ५२४-५२५ २७-३३ भक्तियोग -भक्ताचा अधिकारी, ३४१-३४५ विपयादून सुक्त होप्याररिता परमेश्वराचाधावा, ३४६-३५६ मत्हपेनें सजुतापाया व भक्तोचा उद्धव, ३५७-३६६ निदिध्यासानें आ्रातीयें निरतन,पघ हृदयात प्रगटता, ३६४-३८६ भक्तीचा महिमा, ३८०-३२६५ भक्तोचें रइस्थ, ३४३६०४०१ | ५३५-०४२८ ३४-३६ भक्तलक्षण -निरपेक्षत्रेने अमेद भक्तीची प्राप्ति ४०३-४१० निरपेक्ष भक्ताचें ऐश, <४११-४१७ मझूसकानां गुणदोपाचा अभाव, ४१८-४२८५ ५३२८-५२६चेदान्तगत ठीम्ही कांडांचा, निष्यप, व द्याच्या अजुश्नानें सगुणाची अमर निर्गुणाची प्राप्यता, ४३६०-४५२ उपसदार, ४५३-४६२ छ - ५%६-५३०
User Reviews

अभी इस पुस्तक का कोई भी Review उपलब्ध नहीं है | कृपया अपना Review दें |

अपना Review देने के लिए लॉग इन करें |
आप फेसबुक, गूगल प्लस अथवा ट्विटर के साथ लॉग इन कर सकते हैं | लॉग इन करने के लिए निम्न में से किसी भी आइकॉन पर क्लिक करें :