निबंध संग्रह [भाग एक] | Nibandh Sangrah [Part one]

Nibandh Sangrah [Part one] by गोपाल गणेश आगरकर - Gopal Ganesh Agarkar

More Information About Author :

No Information available about गोपाल गणेश आगरकर - Gopal Ganesh Agarkar

Add Infomation AboutGopal Ganesh Agarkar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
कि निदान खुधारकास तरी असड़े छोकायणी व त्यांचें वतन मान्य नाहीं.- ज्या तत्वाच अवलंबन केल्यामुरक इतर राष्रें अधिकाधिक सुधारत चाललीं आहेत त्या तत्वांचा स्वीकार करण्यास आह्मी आनं- दानें तयार झाडें पाहिने. तीं तत्वें हा सुधारक महाराष्ट्र छोकांपुढ़ें वारंवार आणील. अर्से करण्यांत त्यास आज ज्याचा जारीनें अं- सछ चाठ्त आहे त्या छोकमतान्रिद् बरंच जावें लागणार अपत- स्यामु फार नचास पडणार आहे.. पण त्याची तो पवां करीत नाहीं कारण ज्या छोकमताचा पुष्कठांस बाऊ वाटतो त्याचा संक्ष्म दुष्टीनें विचार केला असतां असें दिसन येइढ कीं वन्याच नावतींत त्याचा आदर करण्यापेक्षां अनादर करण हाच छाष्यगर मांगें होय. कोय्बयावधी अश्षरशन्न व विचारदून्य मनुष्यांनीं आ- यल्या अडाणी समजुतीप्रमाणें चांगरँ हटें किंवा वाइंट हा- टढ अज्ञान व धघमभान्या लोकांच्या अचरट धघर्मेकरपर्नाची व वेडसर सामाजिक विचारांची प्रशंसा करून स्थापासून निधेठ तेवढी माया काढ्णान्या सार्थपरायण उद्र॑भरू हजारों ट- वाठांनीं शिव्यांचा वषीव केला किंवा छीः-थ करण्याचां प्रयत्न केला शेंकड़ों अविचारी व हेकड छोकांनीं नाकें मुरडढीं किंवा तिरस्कार केला-सारांश ज्यांना मनुष्याच्या पृ्णांवस्थेचें रूप बिढकुर समजछेठें नाहीं किंवा ती घड़न येण्याप्त काय ककेढें पाहिजे हैं ठाउक नाहीं-अशांच्या पवेतप्राय झुंडीच्या झंडी तुट्रन पडल्या तरी-जो खरा विचारी आहे ज्याहा छोककल्या- णाची खरी कठक आहे सत्य बोलणं व सत्यात्त घरून चाएर्ग यांतच ज्याचें समाधान आहे-अशाने वरच्यासारख्या शुद्ध छोकां- च्या अवछपछा रागाछा किंवा उपहास्यतेठा यह्किंचित्‌ न भित्तां आपलया मनास योग्य वाटेल तें छिहावें चोलावं व सांगावें हच त्यास उचित होय. त्याच्या अशा वर्तेनांतच जगावें हित आगे त्याच्या जन्माची साथेकता आहें-
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now