महाभारत शांतिपर्व १२ | Mahaabhaarata Shaantiparv 12

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Mahaabhaarata Shaantiparv 12 by केशव जोशी - Keshav Joshiबाळकृष्ण अनंत भिडे - Balkrishn Anant Bhide

More Information About Authors :

केशव जोशी - Keshav Joshi

No Information available about केशव जोशी - Keshav Joshi

Add Infomation AboutKeshav Joshi

बाळकृष्ण अनंत भिडे - Balkrishn Anant Bhide

No Information available about बाळकृष्ण अनंत भिडे - Balkrishn Anant Bhide

Add Infomation AboutBalkrishn Anant Bhide

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
२ अध्याय] महाभारत. ५ तब मति, भीमबळ, विजयलाघव, माद्रीतनूजविनय, असे । २ हे अद्भुत गुण पाहुनि तो बाळपणींच फार खिन्न असे. ॥ 8 पाहुनि कृष्णधनंजयसख्य, अतिशय प्रैजानुराग, मनीं | तापे तो करणे; जसा बहु बँहींच्या भुजंग आगमनीं. | ५ विजयासि धनुर्वेदी बहु सकळांट्नि अधिक पाहूनी, । एकांतीं द्रोणातें प्रार्थी माथां तेदंत्रि वैहूनी, ॥ रै गुरुजी! ब्रह्माखर मला द्या, ईकंदीं आणि भग सम रामी, । बा! करिन अजुनाशीं दुखवाया शत्रुवर्ग समरा मी. ॥ ७ न म्हणोत विचक्षण मज अँक्ृतासत्र असें देहांत कल्पतरो! । स्वामी ! मनोरयथांबुधिमध्यें हा कर्ण पुत्रेकल्प 'तेरो.' ॥ ८ॅ यापरि गळां पडुनि तो कणे ब्रक्मा्न जेधवां यांची, । जाणे दुरात्मता गुरुवर्य स्वमनांत तेधवां यौंची. ॥ ९ सापेक्ष जसा तो या विजेयीं शिष्यांतरी न सुतपा हो! । किंबेईना द्रोणमनीं उत्कर्ष न या असा स्वसुत पाहो.” ॥ १० करणासि म्हणे द्रोण, बरह्माखाते कुलीन तो मात्र, । ब्राह्मण किंवा क्षत्रिय होय करुनि सुब्रतें तपे, पात्र.! ॥ ११ पूजुनि, पुसोनि गुरुला कण मंददेंद्राचळासि तो जाय, । श्रीभागवरामाचे बहुविनयें मस्तकीं धरी पाय, ॥ १२ १. अज्जुनाचें चापल्य. २० कणे. ३. प्रजाजनाचें प्रेम. ४. हॅ क्रियाविशेषण, “तापे? ह्या क्रियापदारचें, ५, मयूरांच्या. ६. येणें झालें असतां, आले असतां ७. त्याचे पाय मस्तकावर धेऊन, पायां पडून-असा भाव, ८. देवसेनाधिपति कार्तिकस्वामी व राम (परशुराम) या दोहोंच्या ठिकाणीं भग [ऱशंकर] सम [<समानदृष्टी] [तेव्हां तुम्हीही मला आपल्या अश्वत्याम्याप्रमाणेंच लेखा-हा भाव], ९. शहाणे लोक. १०, अखतविदेचें शिक्षण ज्याचे झालें नाहीं असा. १६१. चार चौथांत. १२. इ्टकार्यरूप समुद्रामध्ये. १२, “कल्प? हा प्रत्यय नामास व विशेषणास लाविल्यानें न्यूनतागर्भसाटइय व्यक्त होतें; तेव्हां पुत्रकल्पऱ्पुत्रासारिखा. १४५ तरून जावो, कार्यसिद्धि पावो-असा भाव. १५. प्रार्थी. १६. दुष्टपणा. १७. ह्याची, करणची. १८. सप्रेम, कळकळ बाळगणारा. १९. अर्जुनाचे ठायीं. २०० थोडक्यांत म्हटलें तर; सारांश. अन्वय:-हो ! तो सुतपा (द्रोण) जसा या विजयी सापेक्ष (तसा) शिष्यांतरीं [अन्य शिष्याचे ठायीं, कर्णाविषर्यी] न; किंबहुना, असा (अज्जुनासारखा) उत्क् स्वसुत (अश्वत्थामा) [ही] न पाहो, (असे) या द्रोणमनीं [असे]. २१. द्याचा संबंध “पात्र! (योग्य) ह्याकडे. २२. पर्वतविद्ेष. झा ठिकाणी अवता[रसमाप्तीनंतर परशुराम रहात होते.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now