स्फुट काव्यें ४ | Sputkavyen 4

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Sputkavyen 4 by बाळकृष्ण अनंत भिडे - Balkrishn Anant Bhide

More Information About Author :

No Information available about बाळकृष्ण अनंत भिडे - Balkrishn Anant Bhide

Add Infomation AboutBalkrishn Anant Bhide

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
क म न 1 पे १ रः | ) क ] र | | | न | त नबर. अमन नन वमन अमन ननननननंअननजजळत ननमयनंमथह जननमान ओन भ ००. ६. खया. ७. वाणी, शरीर व मन, <. अर्पाँ, वाह्य. ९. विनोंद. १०. लक्ष्मीस (रुक्मिणीस) अमविणार. ११. संसारनाशक, कृष्ण, १२. बृहस्पति. १३. समजत नाहींत, येत नाहींत. या | गीतीचा अन्वय-भवर्भजन श्रीमोहेद नम करी, तेणे [श्रीचा] गवे लव सुरवी; देवाचाये म्हणे, १६. का्िंग इत्यादि राजे. २७. अधीन, अंकित, अनुकूळ, साह्य. १८. येळ. १९. बणव्यास,. २०. बरामाच्या पराक्रमास. २१. बळीचा पुत्र, बाणाहुर, २२. शिवभक्त. २३. मोठा गविष्ठ | २४० [शिवाच्या] वरापासून प्राप्त झालेले (तेज). २५. ज्याला हजार हात आहेत असा. ठे २६. सुरक्रेष्ठ, कृष्ण. २७. अनीति. २८. मेवासारखा उदार. २९. नामविशेष राजा. हा १० मोरोपंतक्ृत उ सरका मोठ्या समरीं भस्म करी, मग वरी स्रिया; तेज १ हरि वैसवमद, युँरतरु दे मागे इष्ट बार्यको तें जें. ॥ ५६ बैवऱ्या मोद सव्य लमी जगदीश वैरुनि, ते सोळा । न वामा सहस्र, तितुक्यां सुख दे; वाँकार्यमन पदीं घोळा. ॥ ७ श्रीमोहृद करि भवभंजन, गर्व लुरवि ल्वे तेणें; । न वाक्यें सुरस! देवाचार्य म्हणे, “कार्य! मी अशीं नेणे; ॥ ५८ स्क्मी मय मोडी, तलयजि भय, खळ वगलिंगकादि वझे ज्या । र वाइटहि असुनि देती, शभ देवा तेंवि होय बंळतेजा. ॥ रु र बळिनंदर्न मोठा हरमक्त महीगर्व, बॅरेडी तेज जया, । न बॉहुसेहलर; सुरो्तम दे, वारुनि अन्ये, जीबदान तया. ॥ र ६० वदसमोदार भेळा सृगे ऱृपर्वर तारिला नतेष्टकरे, । वारिजनामें, सुँज्ञे, वरदेशे, यादिवान्ववायेवरें. ।। ६ ब्रज मोदित करि, बळमैंद्र जगन्नाथ पुरवि वेनितेही, वात्सल्यें सुख दे, कीं ह्मणती बोलिक वर्यस्ये माम ते 'ह!. ॥ ६२ नरपति पॉंडक मोहें “इश' हणे “जॅवि मर्णग मानव ते,' । क १. नरकासरास. २. पराक्रमाने, ३. इंद्रगव. ४. पारिजातक वृक्ष. ५. उत्तम मुहूर्तावर काय (किती) सुरसें वाक्ये! मी अशीं [सुरसें वाक्यें] नेणें. १४. रुक्मिणीचा भाऊ, १५. नीति. | _ इक्षाकूचा पुत्र असून आह्मणशापाने सरड झाला होता पक्मनाभ जो कृष्ण त्यानें. | ३१. वर देणारांचे स्वामीने. ३२२. यादववंताश्रेष्ठानें. २३३. गोकुळांतील लोक. ३४. खियांची इच्छा, । ' 1 गोपींचीइच्छा. ३५. मित्र. ३६. हाय, हाय. ३७. नामविशेष राजा. यानें बासुदेव हे नांव धारण र क 1. करून कृष्णाचीं चिन्हेंडी धारण केलीं होतीं ३८, भिकारी उ श
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now