आधुनिक जर्मनीची उत्क्रांती | Adhunik Germanechi Utkranti

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) Add Your Review
Adhunik Germanechi Utkranti by नारायण कृष्ण आगाशे - Narayan Krishn Aagaashe

More Information About Author :

No Information available about नारायण कृष्ण आगाशे - Narayan Krishn Aagaashe

Add Infomation AboutNarayan Krishn Aagaashe

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
मूळ अथांतील प्रस्तावनेचा सारांदा दृष्टीने ग्रंथकार विचार करूं लागला म्हणजे या बाबतींत विशेष काळजी करण्याचा प्रसंग येऊन ठेपला आहे, असें त्याला मुळींच वाटत नाहीं. आपल्या पुर्वजांनी उद्योगधंद्यांत पूर्वी कसं यश संपादन केले, हें त्यांनी लक्ष्यांत आणा; जीं राष्ट्र आज आपल्याशीं वरचढपणा करीत आहेत, त्या राष्ट्रांना औद्योगिक शिक्षणाचा पहिला ओनाम! ब्रिटिश गुरूंनींच बालून दिला. पण श्िष्यानें गुरूचा पराजय करावा हेच विहित आहे, असे म्हणून शिष्याचे नुसते कोठुक करण्यांतच ब्रिटिश लोकांनीं आनंद मानून स्वस्थ बसण्याचे सोडून दिले पाहिजे. त्यांनीं आतांपासून पूर्वीचे आपले श्रष्ट स्थान परत मिळविण्याचा जर मनापासून उद्योग केला तर त्यांनां हां हां म्हणतां य॒श येईल. हा उद्योग करतांनां आपल्या प्रति. स्पथ्याबरोबर धिम्मेपणाचें वर्तन ठेवणें अगत्याचे आहे, त्यांत चिडखेर- पणा किंवा आततायीपणा करतां कामा नये. अशी शांतठ्ाति ठेवून उद्योगीपणांत इतरांना हार जावयाचे नाहीं, असा दृढनिश्चय जर केला तर पूर्वीच्या काळांत शांततेचे आणि सुधारणेचे जे अनेक विजय ब्रिटिश लोकांनी मिळविले तशाच स्वरूपाचे विजय प्रस्तुत चढाओढींच्या काळांत देखील मिळाविर्णे त्यांनां कठिण जागार नाह.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now