ळघु रत्न परीक्षा | Laghuratn Pariiqsa

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Laghuratn Pariiqsa by महादेव ळक्ष्मण खांबेटे - Mahadev Lakshman Khanbete

More Information About Author :

No Information available about महादेव ळक्ष्मण खांबेटे - Mahadev Lakshman Khanbete

Add Infomation AboutMahadev Lakshman Khanbete

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
हुद्धिपत्र सूचनाः--हा ग्रंथ वाचणारांनीं कृपा करून ह्या शुद्धिपत्रकावरून तो प्रथम शुद्ध करून घ्यावा आणि नंतर वाचावा. त्स न केल्यास किल्येक ठिकाणीं अर्थ लागल्यासारखा वाटल्यामुळे वाचन अडत नाहीं, पण समब मात्र चुक्रीचा होऊन राहतो. म्हणून या सूचनेचा अव्हेर न करावा अशी सविनय विनंति आहे. महत्वाचें शुद्धाशुद्ध खालीं दिल्याप्रमाणें आहे. पुष्ठांक ओळ अशुद्ध शुद्ध शध र्‌ फुलाच्या फुलाच्या हा शब्द. नको. १८ २१ त्याहेत आहेत. २६ १३ लसण्या. लसण्या शब्दापुर्ढे' पूर्णविराम नको रेर॒ २७ श्र 6१२ ( बारा आणि ). ० ७ कांचमणि काचमणि. ढत १३ र » याप्रमाणें इतरत्रही समजावे. डत २४ वछभ वछम, कर २७ दाखविणारे, दाखविणारे डर २८ तो, तो ४८ ८ हीऱ्यावर होऱ्यावर परे २१ पावणार पावणारे ६१ २२ पहिली बोटे पहिलीं चार बोटें ६२ ८ झाके झाले ६२ २६ बन बन ६२३ २५ दुसरा मेली दाही दुसरा मेली ७४ २५ खालीं बाजूस ७८ श्ऱे वेदांतील वेदांतांतील
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now