कन्नड - मराठी शब्दकोश | Kannad Marathi Shabdakosh (Kannada Marathi Dictionary)

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Kannad Marathi Shabdakosh by पुंडळीकजी कातगडे - Pundalikaji Kaatgade

More Information About Author :

No Information available about पुंडळीकजी कातगडे - Pundalikaji Kaatgade

Add Infomation AboutPundalikaji Kaatgade

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
अंगखालळ । अगसाळ (४7153) (क) ना. -' अक्कसालग पहा सोनार अगसाले (४7०९) (क) ना. - अरकशाळा; पाकण्ह; स्वयपाक- घर; खोनारशाळा अगसिग (४71871) (क) ना. - धाब्याचा गोतावळा अगसुते (४1433) (सं) ना. -पवतकन्या; पावती अगसुतेंदा (४271233808) (सं) ना. - ईश्वर पावतीपति अगसे (गिसे) (४76 [१&]) (क) ना. -वेस; गावाबाहेर जाण्याचा महादरवाजा कअ्षगसे (९०112) (क) ना. - गाळत धान्य, तंछबी; जवस अगस्ति (४718,) (सं) ना - अगस्तिक्र्षषे; कुमजन्मा; एक नक्षत्र अगस्त्य (४718, ७) (सं) ना. -मित्रावरुणांना उबॅशीपासून झालेला मुलगा; एक ज्ञानी मुनि अगळु (४715) (क) धा. - हलणे; निसटणे; उकरणें; खोदणे अगळ (४719) (क) ना. - किल्ल्याचा तट अगळत ( ९971६ डं) (क्‌) वि. - संद (क) ना. -खंदक, कोटाभोबतीचा खोल खड्डा अगळि (४719) (क) ना. -अडणा; अगर; कडी; बंद करण्याचे साधन अगळु (४7193) (क) ना. -शिजलेला तांदूळ, शीत (क) धा. - उकरणें; दाताने चावणे अगळुत (ळिते) । (४7) 9४3 [७३]) (क) ना. -किलछयाच्या भोवतालचा खंदक अगळते (४॥) डै,) अगळंति (४0४०३) अगाह (४732) (सं) वि. - विरल; सुलभ; सोप. अगाध (४9%) (सं) वि.- खोळ; तळ न लागणारे. (सं) ना. - खोल खंदक; गुहा. अगाघजल (४7730५९) (सं) ना. --सरोवर; तळ न लागण्याइतकें खोल पाणी. अगाचिप ((7368)(सं) ना. -पवतराज; मेख्यवेत. अगार (7730) (सं) ना. - घर, स्थान; वासस्थळ; जागा. ' क्षगि (८0) (क) धा. -उकरणें; खोदणे; खड्डा काढणें; रवंथ करणें; हलविणे; दळणे; आनंदविणे; भिणे, (क) ना. - लहान रोप; साल; मोड; कोंब. अगा (डवे) (४0 87 [8 1) (क) ना. अनिणि (६0६8) (क) ना. -पाणी;. अगिनि (४१0) (क) ना. -अग्ि; निखारा, भगिर (४१०) (सं) ना. -स्वरग अगिळु (छु) (८00[९०]) (क) ना. सुवास; सुगंध; सुगंधी द्रेन्य्‌. - शेगडी; शेकोटी. विस्तव; द्दंगळ. | अग्गळु अगिविळि (४080) (क) वि. गंधहीन; वासरहित. असु (४713) (क) घा. -उकरणें; वाढविणे; अगुचु (४713६33) (क) धा. - घट्ट घरून ठेवणें, दाबून धरणें. अगुदछे (४713028) (क) ना. -विस्तीणंता; भरीवपणा; बाहुल्य. अगुर (27130) (क) धा. -उकरणें, खणणे; खोदणे. अगुरू (271303) (क) वि. -संकीण, लहान; सोपे, लघु अशुदलु (४7132)) (क) ना. - भीति; भयंकर आकृति. अगुर्विसु (४713883) (क) घा. -- मिवविणें; भेडसावणें; वेडावणें. अशुळु (४71303) (क) धा. -हलविगें; थरथरविणे, कापविणें. अगुबु (2713832) (क) ना. -दाक्षिण्य; उपकार; आश्चय; माघार. अगुसु (271323) (क) धा. - असुचु ? पहा. अगुळ (४71६०) (क) धा. -उडकरणें; खोदणे; पाण्यांत बुडणे. . अगुळी (७713९) (क) ना. -अडणा; अळा अगुळु (४7133) (क) ना. -शिजवळेछा तांदूळ; भाताची मूद एकप्रकारची औषधी वनस्पति अगुळिसु (०01०४23) (क) धा. -उकरविणें, खोदविंणें अगुळुचु (०711303983) (क) घा. -बुडविणें; पाण्यात बुडविणं. अगूढ (71:30) (सं) वि. --अनाकल्नीय; स्पष्ट अग्ृह (८7. ळ) (सं) ना. -संन्यासी, अनिकेत; बेधर अगे (४) (क) अ. - क्रियाविशेषणात्मक प्रत्यय अगेडि (९7१९) (क) ना. -खड्ु काढण्याची जागा अगैद्र (८7३९००)) (सं) ना. - श्रेष्ठ पर्वेतांपैकी एक अगेद्रजे (27९02, ४) (सं) ना. -पवतराजकन्या, पावती अगो (गो) (४//०[(1४११]) (क) अ. - दूरची वस्टठ निर्देशिणारे उद्गारवाचक अव्यय अगोचर (९7०९६४०) (सं) वि.- डोळ्याला न॑ दिसणार दृष्टीपलीकडचे; उठून न दिसणारे (सं) ना. इंद्रियांना अगम्य वस्ठू; ब्रह्म. अग्ग (४7) (क) वि. -संबंग, स्वरत; कमी किमतीचे; अग्र; प्रथम; सर्वांत पुटचे. अग्गरणे (४7 हह) (क) ना. -दोरी; बांधण्याचे साधन; काढणी; सुतळी. अग्गळ (९71 ०) (क) ना. -सुंदी; विशालता; आधिक्य अग्गलिसु (711083) (क) घा. -विस्तार पावणे; वाढणं अग्गवणि (४7 6३६8) (क) ना. -तीथ; पाणी अग्गळिके (४7 ४४) (क) ना.-अडणा; अडसर; कडी; अहंकार, ताठा. अग्गळु (४7193) (क) ना. - अहेकार; भरंबसा; आधिक्य.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now