राज्यशास्त्र परिभाषा कोश | Rajyashastra Paribhasha Kosh

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) Add Your Review
Rajyashastra Paribhasha Kosh by अज्ञात - Unknown

More Information About Author :

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
49४8180 820392 ॥. १ संक्षेप (पु.) २ गोषवारा (पु.), सार (न.) ३ अब. (25, 4 760770) चिदरण ( न्‌. ) 7.7. १ संक्षिप्त करणे २ गोषवारा काढणे, सार काढणे 2. १ सँक्षिप्त, बिनतपशील २ (9०! 0090186) अस्त ३ (8057052) ग्‌ढ ४ (48 801160 (0 8060065) क्षेव्ल, शद्ध 8 ४डॉस्बिटेपला, 7. असूलीकरण (न ) ब०8तलाप८ (९९९९०१०, चिद्याक्षे्रीय स्वातंह्य बटववेटपश, 7. १ अकादमी ( स्ल्लः ) २ ($ठल ठा 06 07 ्क्षशपट्ट एपी 306 8७608! क्षा 15 (िघट्ा) प्रबीधिका (स्त्री. ) ८०८800८, 7. स्वीकलि ( स्त्री.) शीकषरं ( पु ) टॉ. 88611. बसल्ट्डझा, म... (पढ. 8; 6 छळ०0ठाापगट उप्लर 85 17 8 000टितल्बेपठत 07 पणं) १सासभिलीकरण (न.) २ राज्यारोहण (व.) ३ पदारोह्ण (न) बट्टणाणपाठवेष109, म. सघायोजन ( न. ) बे००079106, 7. १ साथीदार ( सा. ) २ सह अपराधी (सा.) बैट00४६ 99३, 77. उतप्स्राधित्व ( न्‌ ) र 3९९०816, व्वा. उत्त्रव्शयी ब८९०पा(8ए0४) म. १ लेखाशास्त्र ( च ) र्‌ लेखा- व्यवहार (पु.) 2०००प्पाश, 2. लेखापाल (सा.) &ैट८0०ाि एध18181, महालेखापाल ( सा. ) 8०००प्रपीएट्ट शात बघवा, लेखांकन व लेखापरीक्षा 4९००६ 198948८007, लेखा[कन व्यवस्थापन ब९००पशंड ०1०९७7, लेखा अधिकारी १८००0, १.7. १ श्रेय देणे २ अधिस्वीकृती देणे बेललाट्पी(पणा, 7. अधिस्दीकृति ( स्त्री. ) बस्टत्टकाए्ल्त, दद. अधिस्वीकृत बल्ट&0०9, 7. उपवद्धि ( स्त्री. ) 8८0-प9), 7. उपार्जेन ( त्‌. ) बत8])(1४€ ४05 वे&टपाईपाप809, 7. अभिसंस्क्रण ( त्‌ ) बिट्ल्शाप8ी09, 7. सचन ( त्‌ ) बलध३९, 9. 7. आरोप ठेवणे ८. ८081726 बदााश€0 ४016) साध्य भूसिव्हा 4९५६४९७९80 ९९; म. स॒कसंसति ( स्त्री. ) टं. 85561 बटदूघा(०, १. 7. संपादन करणे बिट्तुाापता, म सफत्दय ( ) बिट्कुपडापए्शा९$5) 7 परिग्रहशीलता ( स्त्री ) बट्दूधााधा८ 80012, परिग्रही स्भाज ब०वृष्ण, ५. १ दोषमुक्त रणे २ क्रण चुकते करणे, कर्ज फेडणे ३ कंलगिरी बजावणे देटतप8), 7. दोषसुक्ति ( स्वी. ) 4०, 7. अधिनियस (पु. ) बटपााड, वचा. हंगामी टा. ॥7-८1801826 प्रभारी' 0०8४०2 स्थायापद्य 1170४1810108 तात्पुरता स्िपछावाभ अस्थायी ४४07101718 कार्यकारी' बटा 7€8€कषाला; कुतिप्रवण संशोधन बटपशझच, 7. क्िया[वाद ( ष्र ) 3९४४४४, 7. क्रियावादी (सा. ) 4० ० 27806, कृपादान (न. ) बल. 0 08घषाा, संसद अधिनियम बल 0०1 8६९०, राज्यसंस्थेची क्ति बघ, द्व. प्रत्यक्ष बघा छा, प्रेयस्करी हा श्पवातचा एट$सास८, (590ढ्लक एझ्याअंा जिव) विमागणितीय निधि, दिसागणित निधि क्टधक्षा'४, म. विसएगणक ( सा ) 4029 (8107, 7. असुकूलन (न. ) बतेबुप€ चिट, अनुक्‌ली कार्य वतबछपिप€ डप0ड४इ$६९10, अनुक्‌ली उपव्यबस्था साधित भूमिका, स्वतः-
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now