संसार - दर्पण | Sansar Darpan

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Sansar Darpan by अज्ञात - Unknown

More Information About Author :

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
उ विषयाचे महत्व, (३) विवि... 3. भाम वक्ममर म सा स य सल अगदींच खाटा नाहीं, अंशत: खरा आहे; पण असल्या अव्यवस्थित यहनराक्षणाचाह उपयाग आहे असें आह्मी झणता. भपितिशासांत कामक सद्धता व क्रमावेरुद्ध सिद्धता असे सिद्धांत ठरविण्याचे दोन मकार आहत. चचार व तीन यांचा गुणाकार बारा होता हा सिद्धांत आह वता सिद्ध करावयाचा आहे असें समजा, हा सिद्धांत आप- णास दान प्रकारांनी सिद्ध करतां थेईल, गणाकार ह्मणजे बेरजेचा पक्षप हाय. ४१९३ याचा अर्थ ४-५१-४ असा आहे. या तीन' संख्यांची बरीज केली तर तीं १२ हातं झणन ४१९३-१२ हॅ सिद्ध साल व ही क्रमक पेद्धता झाली. आतां कमविरुद्ध पद्धतीन हाच सिद्धांत सद्ध करू. ४१९३-१२ होत नाहींत असें मानलें तर बारा- पका कमा (केवा जास्त होतात असें मानावें लागले. आपण अकरा हातात असं मानू. प्रथम ४ ही संख्या दानच वळ मांडन बरीज करू ४1४५८८ ही बेरीज आली: यांत किती पिळावेले तर ११ हातात. ह. पाहू ८३-११ आठांत तीन मिळवन अकरा होतात चार [मळवून अकरा होत नाहींत बारा होतात, यावरून ४११ १२ हच सद्ध. ४९९३-११ होणार नाहींत अगर बाराहून अन्य अशी काताह सख्या होणार नाहीं हें सिद्ध करतां येईल. व्यवस्थित ससार चागला ह ठरविण्यास क्रमिकरीतीने सिद्धता करावी लागते. अभ्यवस्थित संसार ही क्रमविरुद्ध सिद्धता करण्याची पद्धाते ह्य ण्या चकामुळ वाढलांचें नुकसान झालेलें मलांस दिसेल त्या चका ता ७ करणार नाही; हाच अब्यवस्थित संसार पाहण्यांत फायदा आहे वठा अगदींच कमी किंमतींचा आहे अध्लें आह्मांस वाटत नाही. चांग- तयातून जरस चांगलें निषतें तसें केव्हां केव्ह वाइरांतूनही चांगलें निघतें,
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now