आपण पुनः पुन्हां जन्मास येतों काय | Aapana Puna Punhaan Janmaas Yeton Kaay

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Aapana Puna Punhaan Janmaas Yeton Kaay by राजाराम सखाराम भागवत - Rajaram Sakharam Bhagvat

More Information About Author :

No Information available about राजाराम सखाराम भागवत - Rajaram Sakharam Bhagvat

Add Infomation AboutRajaram Sakharam Bhagvat

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
विदय-प्रवेहा प पड क म र्ल च. क आहि की अळिव” अचि म २. आ, आ“ हि. स. नि अ आ... खा ह लाच अभ (चय. सि. आहे त्यांतही पुनर्जन्मवाद आहे.* कुराणातही पुनर्जन्माचे उल्लेख आहेत, व सुफी लोकाना आजही पुनजन्मवाद मान्य आहे.* पुनर्जन्माचा जो हा विवाद्य प्रहन आहे, त्याबद्दल जगातील निर- निराळ्या धर्माचें काय म्हणणे आहे त्याचा थोडक्यात वर उल्लेख केलेला आहे. या मताच्याविरुद्ध कोणी आहेत का ? असले तरु ते काय म्हणतात ?त्याची आपण चवकशी करू या म्हणजे दोन्ही बाज ऐकन व दोन्ही बाजूचा पुरावा हिद्षेबात घेऊन आपणांस या प्रदनाचा निर्णय करता येईल तन. भा काबदहभताचन.8१९. ना, वळा 7० गणाचा. कषान काचा, आचाय: झाकन. आ तराळ सोह. थब% 49. कनगाधान अन” अ-1- १ 11८ 50०910 दतला 03988८ पाठ कलि0ड९8 3४68 छटा ७ 138४10 असे कबालातील वचन आहे. 11358६10६5 कृत 15007८1093 ८त19 ०7 ए्टिट्टाञा €& 20010 या कोशात खड १२ प. ४३५ वर ग787डया- छ्र18(1070 ( ]८७151 ) या सदराखाली जे विवेचन आहे त्यात ज्यू धर्मांत पुनर्जन्मवाद होता असे विधान केलेले आहे. ' २ उदाहरणार्थ कुराणातील सुरा ३०, रूम, आयात १९ चें रॉडवेलने पुढील भाषातर दिले बाहे : घट ७४7०६०४ 0 घाट ॥जंवट्ट ०४६ 0 घाट वँदवर्त र्व ॥८ ७शवट्टटात विलय पाट वट ठप ल गाट एय्ण . नांदरबेग के मिरझा या ग्रथकाराने ए२८1४८०६०3(107 17 1519802 नावाचे जॅ पुस्तक लिहिले आहे त्यांत मुसलमानी धर्मांत व कुराणांत मूळचा पुनर्जन्म आहे असे त्यानें प्रतिपादिले आहे. डॉ. अनी बेझट यानी 171८ 0प1४८१७०॥ 7८5६ 800 0०7 1२े८॥- 100 ८ 1801105 हे पुस्तक प्रसिद्ध केलेले आहे, व त्यात त्यानीं लिहिलें आहे की जगातील सवं धर्मांत तेच तेच सिद्धान्त दिसुन येतात पुनजंन्म- वादास मान्यता देणारीं निरनिराळघा धर्मांतील अधिकृत वचनें त्यानीं त्या पुस्तकात एकत्र दिलीं आहेत.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now