श्रीमद्भागवतगीता तेचा | Shriimadabhagavadagiitechaa

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Shriimadabhagavadagiitechaa  by वा. सी. बेंद्रे - Va. Si. Bendre

More Information About Author :

No Information available about वा. सी. बेंद्रे - Va. Si. Bendre

Add Infomation AboutVa. Si. Bendre

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
प्रास्ताविक ] घ्पे-- [ उपोद्ात क. च 64 न आ आरी न. री क अर्शी. क आर न रसी न. अ नी न की न. अटी न री चि अटी र न करी न री न शी अट टा न की नटी नटी री च अ न वी नी न अरी नी ची च टी न शी अ री न आ, सी च री नि आ दी पी च. मिळविण्याचे काम पुर झाले. पुर झाले याचा अर्थ संपर्ले नव्हे, ह काम अब्याहत चालणारे ब शेवटास न जाणार असतें, परंतु या कामास कोठेतरी मर्यादा धालणे जरूर असते. ती मयादा गेल्या डिसंबरांत गांठली, तुकाराम महाराजांच्या चरित्रलेखनास सुरुवात केली. परंतु चरिव्रापेक्षां हा गीतानुवाद तुकोबांच्या भक्तांस ब महाराष्ट्रीय जनतेस * त्रिशत सांबत्सरिक पुण्यतिथी*स सादर करणें अधिक ओऔचित्यपूर्ण व आवश्यक वाटल्याबरून या अनुवादाची प्रथम फेरतपासणी करू लागलो. कांट्री इस्तलिखित प्रतीह्ि आढळल्या. त्यामुळे हुरूप विशेषच वाढला, अनुवादाचा कती * ग्यानबातुकारामां'तील त॒काराम अशी खात्री पटली. नंतर सात आढ महिन्यांच्या अवकाशांत जें कांद्दी हातीं आले त्याचं सार या प्रस्तावनेत सादर केलें आहे, मात्र हा ग्रंथ * त्रिशत सांबत्सरिक पुण्यतिथी'स निघूं शकला नाहीं. उलट तो आजवर रॅंगाळत राहिला याबद्दल क्षमा असावी. मुद्रण-प्रकाशन सध्यां छापखाने- बाल्यांचेहि हातचें राहिले नाहीं हे लक्षांत घेतल्यास याहून अधिक विलंब लागला नाहीं म्हणून समाधान होणे साहजिक आहे. असो, या प्रस्तावनेत ग्राथित केलेल्या पुराव्यांवरून माझ्याप्रमाणेच सर्व जिज्ञासू वाचकांची या अनुबाद-लेखकाबद्दल उद्भूत होणारी शंका निरसन पावेल व त्यांतील तत्त्वज्ञानाच वैशिष्ट्य अधिकाधिक पटत जाईल असा मला दृढ विश्वास वाटतो. तुकोबांच्या या अमोल पण उस्क्रांत तत्त्वप्रणालीचें विद्ज्जन मनन व1चिंतन करून स्वागत करितील. तों त्यांच्या आवडीचा विषय आहे. भाविकांच्या आवडीनादर्डीचा प्रश्न मात्र स्यांच्या भक्तिमावावर अवलंबून असतो. त्यांना ऐतिहासिक सत्याचा व तत्त्वज्ञानांतील श्रेष्ठा श्रेष्ठतेच्या कसो - टीचा निवाळा करून घेण्याची तेवढीशी जरूर भासत नसते. परंपरेने निर्माण झालेली व सहञजसिद्ध रूढ असलेली भावना व ट॒ढ झालेली श्रद्धा हीच त्यांची कसोटी. जर हा गीतानुवाद त्यांचा प्रेमभक्तिभाव अधिकाधिक जाग्रत करू शकेल तर हा * गीताशास्त्र ? ग्रंथ या भाविक भक्तांचा एक
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now