अश्व परीक्षा | Ashv Parikshha

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Ashv Parikshha by रामचंद्र सखाराम गुप्ते - Ramchandra Sakharam Gupte

More Information About Author :

No Information available about रामचंद्र सखाराम गुप्ते - Ramchandra Sakharam Gupte

Add Infomation AboutRamchandra Sakharam Gupte

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
अनुत्रमणिका. विषय. द पृष्ठे होळे आणि तोंड सुजते त्यावर उपचार ..., .... १२५---१२७ च पुखराग. बालचे जबड्याची ईना .... .... .... .... २७ म्य क्क चक क आनक घाब्याचे ताड यत त्यावर उपचार.... .... ....१२७---१२८ जिव्हारोग (जिभेवर चिरा पडतात किंवा जीभ उकळते) १२८ ताड येतें व त्यांत चट्टे पहतात ...... ...... ..... 9 « घोड्याच्या तोंडाचे रोग .... ..... .... १९८--१३० दतरोग .... .... ल... १३० उशोॉत रांगाच लक्षण ( घाड्यास अनसट छागते ) त्यावर उपाय”... न नल्रैरेर घोड्याला फासणी ( कशी होते ) त्यास उपचार..... १३१---१३२ निव्हारोग ( भिभेखालीं फोह येतात ) त्यास उपाय. १३२-- १६३ दाढबंदरस.... .... .... »... «० *नैदेरे दाढारांग .... ८... चि १३२६३---१३४ कणेरोग ( घोडा कानाने बहिरा होतो ) दर्णमुळ, ज- खम वगेरे होते त्यावर उपाय .... ....१३४---१३९ नासारोग. घोड्याच्या नाकांवीळ रोगाविषयी.... .... ....१३६--१३८ शेष्मा ( पडसे ).... ...... १३८ हळका खोकला र: आ सक म्य ही नाकांत फोड येतात..... ... ...... ..... १३९ कंठरांग. सोअर भ्रोट ( गळा सुजतो ) यास उपाय.... .... १३९---१४ खेकला .... ..... भि मिन 8 ४8१ शिंगरास ( दास)... ...... ५ ० ४१-४१ १४२
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now