सूप शास्त्र | Suupashaastra

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Suupashaastra by रामचंद्र सखाराम गुप्ते - Ramchandra Sakharam Gupte

More Information About Author :

No Information available about रामचंद्र सखाराम गुप्ते - Ramchandra Sakharam Gupte

Add Infomation AboutRamchandra Sakharam Gupte

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
(३ ) त्याची गोडी कमी होले परंतु तो मोढळा चोगला होतो. ३ तिसरा प्रकार*- धुत ठेले ल झ एका भाझ्यानें पोजून त्यार भआह्यानें वांदुडांचे दुष्पर पाणी ठेवून आधण आलें गह. जे त्यात ते तांदूळ घालावे आणि चांगला एक दट येउन गेल्यावर वरती झाकण ठेवून खाली गंराशनि लावावा म्हणजे भात चांगला होतो. तांदूक जुने असल्यासुरें भात व्ञा राहिल्यास थोटे उन पा- णी वर शिपून पळीचे पीस 'भातोत फिरवून पुनः वर झ्याफण ठेवा- वे. नंतर थोड्या रेळानें पांदरी वाफ आली म्हणजे भात जमिनीवर उतरून रेवावा. सारपरभात. बारीक तोदूळ चांगठे पिढी लाऊन सहलेले एक शेर (८ *रुपये क पनी भार) धुवून झाथणोत ओतण्याचे पूर्वी त्यांत १० रुपये भार सूप घाळून नंतर तांदूढ ओतून पद्धीभें वळावे आणि कट आल्यावर चो भान वेढून भिरवार्‍यावर ठेवावा. झात शिञला म्हणजे उसरा- वा आणि परातेंत पसरू संतर १रुपयापार देशशर १* रुपये भार पाथ्यात घालून निरवार्‍योवर शिजत ठेवून कुसकरून परासींत- ल्या भातास चोळावे आणि चोगली धुवासारवर शेरास ९<०रुप- येभारास) दोन शेर ९१९१ रुपये भार » घालावी व बेटाणा २०रूप- येभार धुवून कोरडा करून सच्छ निवटलेला त्यांत घालावा. नंतर बदामही फोडलेले २५२० झार डच पाण्यांत घालून सोलून काप काढून त्यांत राकारे. नंतर परातींतला भात फोहणीस राकण्या- चा झेम असा की, इठीवर कल्ह्ईचे सपेले रेवून त्यांत ४*रुपये भार वूप घालून त्यांत लो परालींसला भाव ओवावा झाणि पडी- ने दवळावा: नंतर कट येऊन खतरवतू लागून साखरेचा पाद होऊ- नावे ते कद चार येऊन गेटे म्हणले भिरवाऱ्योवर ठेवावा. सतर रीप. २ हें तूप घातल्याने भावाचे शिनकण वेगळे वेगळे राट्रसातः
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now