नेत्र बळ संवर्धन व नेत्र व्यायाम शिक्षक | Netra Balsanvardhan V Netravyaayaam Shikshak

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Netra Balsanvardhan V Netravyaayaam Shikshak by बाळासाहेब पंत - Balasaheb Pant

More Information About Author :

No Information available about बाळासाहेब पंत - Balasaheb Pant

Add Infomation AboutBalasaheb Pant

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
११ अंगांत श्रेष्ठत्व पावतें आणि अव्यंग शरीरावांचून कार्यक्षमत] बाढणारी नाहीं. सर्व दंद्रेये आपापली काम पूर्ण झक्‍तीन करीत असलीं तर ते मानवी शरीर अलौकिक कार्य करून दाखविते. कोणत्याही पदार्थांचे ज्ञान डोळ्याचे योगानें सुल- भतनें होतें एवढंच नव्हे तर कालिदासाने म्हटल्याप्रमाणे “ पुरश्चक्षुरागर्तदन मनसो5नन्य परता ” पहिल्यानें नेत्वांमध्यें पदार्थाचें रूप भरून त्या पदार्थाविषयी प्रम उत्पन्न होते. सष्टींतील नानाविध सौंदर्य द्टास पडल्यानंतर मनाला अल्हाद उत्पन्न होऊन त्या त्या सुंदर वस्तूंचा पाश्‍िचिय करून घेण्याची इच्छा उत्पन्न होते. ह! ज्ञानाजंनाचा मूळ पाया ज्यांची दट शाबूद आहे त्यानांच प्राम होतो. आपली दृष्टि शाबूद रहावी, ती बिघडलेली असेल तर सुधारावी असें सर्वासच वाटणे साहजिक आहे. परंतु केवळ इच्छा असण निराळें आणि इच्छेप्रमाणें गोष्ट घडवून आणण्याचा प्रयत्न करणें अगदीं निराळें, तथापि असा प्रयत्न करणारेहि महाराष्ट्रांत आज अनेक आहेत, ही गोष्ट या पुस्तकाची पहिली आवृतत्ते इतक्या लवकर खलास जाहली यावरूनच सिद्ध होत आहे. नवीन विचाराचे कोणतेहि पुस्तक हातीं आल्यानंतर - चिकित्सक बुद्धीचे चक दका काढतात. आणे अऔब्ले
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now