धर्म विवाद स्वरूप | Dharm Vivadswaroop

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Dharm Vivadswaroop by केशव लक्ष्मण - Keshav Lakshman

More Information About Author :

No Information available about केशव लक्ष्मण - Keshav Lakshman

Add Infomation AboutKeshav Lakshman

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
ज़ चदेवता ह्या नावाच्या ग्रंयापर्थ्ये त्रस्वेदातील सर्व मंत्रांचे पि दिडेले आहेत. “च्छम्वेदमखिले ये ही द्रष्टारी मुनिधुंगवाः । तदचुक्रमणा थाई नम्यमि परमेश्वरी ॥” ह्यावरून प्रत्येक मंत्राचा कती फोण आहे तै स्पष्ट दिसून येते. तयापि ह्या चचनावरूनच काहीं आक्षेप उत्त्पन्न होतात त्यांचा येथ विचार करूं. येथ मेत्रद्रष्टे अ विशेषण क्रहपींना ल्मवले आहे. मंत्रकत अर्ल विशेषण साथे नाही म्हणून कपि दे मंत्र रचणारे नसून फेवळ डश्वरी प्रेरणेने ह्यांना मंत्र दिसे अरे कोणी म्हणतात पण त चूक आहे. त्या क्रपीला मंत्रकती म्हणा किंवा मंत्रद्रष् म्हणा, त्या क्रह्यीच्या तोंडून तो मंत्र इतरांस फळला ई उड आहे. आता तो मंश्र त्याने स्पतः बुद्धीचा उपयोग करून रचला किंवा त्याच्या घुद्धीच्या व्यापास- शिवायच त्याला कळला ह्याचा विचार करू लागले तर मारणे दिलेल्या येदांतील व पुराणांतील स्पष्टायैक वचनाप्रमा्णेच वेद क्रधींनी आपल्या उद्धीनेच रचले अहं म्हणावे लागते, शानकीर्न योजलेल्य मंत्रद्रश हा जये दाम्द आहे त्याचाही अये मंत्रफवी असाच होतो; कारण दशन दहीहि मनुष्याची एक क्रियाच आहे. कोणताहि मदुप्य ग्रॅम करताना स्या अम्यात घालावयाचा अर्थ प्रयम आपल्या बुद्धीचे पाहदो म्हणजे ठर्शवतो च नंतर त्याछा वाक्याचे रूप देती, एकूण भंत्रद्रश् या दाव्दयोलनेवरूतर
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now