सातवाहन यांचा इतिहास | Satvahan Yancha Itihas

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Satvahan Yancha Itihas  by वा. वि. मिराशी - Va. Vi. Mirashi

More Information About Author :

No Information available about वा. वि. मिराशी - Va. Vi. Mirashi

Add Infomation AboutVa. Vi. Mirashi

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
३२ दे २३५ २३६ ३७ ३८ डे ४० ४१ ४२ ४ चे डि र प्‌ द च -_.४९ ५ 0 नी डा ५३ प्‌ टॅ न द्‌ अनुक्रमणिका नाणेघाटातील [स्कंद] सातकर्णीच्या काळचा लेख : संवत्सर १३ अमरावती येथील शिवमकसद याचा खंडित लेख काल्हेरीच्या लेण्यातील वासिष्ठीपुत्न सातकर्णीचा लेख .. र ताशिकच्या लेण्यातील यज्ञ सातकर्णीच्या काळचा लेख : संवत्सर ७ काव्हेरीच्या लेण्यातील यज्ञ सातकर्णीच्या काळचा लेख : संवत्सर १६ कान्हेरी च्या लेण्यातील यज्ञ सातकर्णीच्या काळचा लेख . .. 8 ४ चिन येथील यज्ञ सातकर्णीच्या काळचा शिलालेख : संवत्सर २७ कान्हेरीच्या . लेण्यातील माठरीपुत्न शकसेनाच्या काळचा लेख: संवत्सर ८. काल्हेरीच्या लेण्यातील माठरीपुत्न शकसेनाच्या काळचा खंडित लेख नागार्जुनकोंड येथील गौतमीपुत्न विजय सातकर्णीचा स्तंभ-लेख : संवत्सर ६ कोडवलि येथील चंडस्वातीच्या काळचा प्रस्तर-लेख : संवत्सर [११] अडोणी तालुक्यातील पुळुमावीच्या काळचा लेख : संवत्सर ८ मळवळळी येथील चुटुकुलानन्द सातकर्णीचा स्तंभलेख : संवत्सर १ कॉन्हैरीच्या लेण्यातील [ चुटुकुलानन्द सातकर्णीच्या काळचा | लेख संवत्सर [९] वनवासी येथील हारितीपुत्न चुटुकुलानन्द सातकर्णीचा शिलालेख संवत्सर १२ खंड दुसरा -- पश्चिमी क्षत्रपांचे लेख (अ) क्षहरात क्षत्रपांचे लेख नाशिकच्या लेण्यातील क्रहषभदत्ताचा लेख : वर्ष ४१, ४२ आणि ४५ कार्ल्याच्या लेण्यातील क्रहषभदत्ताचा लेख नाशिकच्या लेण्यातील च््षभदत्ताचा लेख नाशिकच्या लेण्यातील दक्षमित्रेचा लेख (क्र. १) नाशिकच्या लेण्यातील दक्षमित्वेचा लेख (क्र. २) नाशिकच्या लेण्यातील त्रहषभदत्ताचा लेख जुझरच्या लेण्यातील नहपानाच्या काळचा लेख : वर्षे ४ इ (आ) कादेमक क्षत्रपांचे लेख धौ येथील चष्टनाच्या काळचा यष्टिलेख : वर्ष ११ अस्धौ येथील चष्टन आणि रुद्रदामन्‌ यांच्या काळचे य॒ष्टिलेख : वर्ष ५२ खावडा येथील प्रथम रुद्रदामनूच्या काळचा लेख : वर्ष [६३२] जुनागड येथील खुद्रदामन्‌चा लेख : वर्ष ७२ टर गृंदा येथील प्रथम ख्द्रसिहाच्या काळचा शिलालेख : वर्ष १०३ वांढ येथील प्रथम .रुद्रसिहाच्या काळचा य॒ष्टिलेख : वर्षे [११०] अन्धौ येथील प्रथम खुद्रसिहाच्या काळचा यष्टिलेख : वर्षं ११४ जनागड येथील जयदामन्‌च्या नातवाच्या काळचा शिलालेख मूलवासर येथील प्रथम खंद्रसेनाच्या काळचा यष्टिलेख :. वर्ष १२२ ८६३3७५) ९६ ९४ १०० १०१ १०२ १०७ १०९ ११० ११४ १० १२३ २१२८४ १२६ १२७ भे
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now