कायापाळट | Kaayaapaalat

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Kaayaapaalat by कृ. श्री. म्हसकर - Kri. Sri. Mhasakar

More Information About Author :

No Information available about कृ. श्री. म्हसकर - Kri. Sri. Mhasakar

Add Infomation AboutKri. Sri. Mhasakar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
विषयानुक्रमणिका पेन भाग १५७ वाः-ब्रम्हचय, कांमच्छा व ऊध्वे-रेतस; प्रशति- रक्षण, रूपांतर; श्री. राजवाडे ऑस्िहोंचा याचे ।विचार:-ब्रह्मचये, घम- पंथ, खिस्तीधर्म व नपुंसक, वेराग्य, वीयलाभ, त्रणाश्रम थम, मधुन संतति नियमन, ब्रह्मचारी, तृतीया -ग्रकषात, काम व प्रेम, कामासारत, काम- विकार व धर्म, बुद्धीच सुख व इंद्रियसुख . १७७ [ग १६ वाः-कामवासना, रत व जननःप्रवतक; ९तेस्तवणश अन्न व निद्रा, प्रजात्यादन, माद, संस्कृति, पूर्व-संचिते रख व सवग, रेतस्त्रवण व सदगुण, माक्ष, स्वप्नावस्था व हस्त-मैथुन, सुंगी-मधमादी, निरबींजीकरण, ब्रह्मचय-धम, अधारूद, अधिवृक्क; सारांश .- १८६ भाग १७ वाः-अतःखर्गी पूग व वृद्धावस्था; पूगांचं काय, रेत नपूंसक, रसायने, वृद्धावस्था, लक्षणे, वयामान, कारणें, अध्यात्मिक तेज वश पुधारशास्त्र, अनुवशिकता, शाकाहार, बम्हचय, तत्ववेत्त्यांचे इलाज. १९९ भाग १८वाः-नलाव्यूह व वृद्धावस्था; स्थवपारत नसाव्वूह, सुप्त मन, मानसशास्त्र, घसका, मनोविकार, हास्य ब भाग १९ वाः-दाराराच्या कालक वषबाधा, वृद्धावस्था य दीघायुष्य; दाषांची कारणे, प्राण्यांतील आयुष्य मयादा, मानवाची आयुष्यमर्यादा, अस्पायुषाची कारणं क्क ब .-- २११ भाग २० वाः- रक्ताचें अतःक्षपण व वृद्धावस्था; रक्तपढी, रक्तदाब, शालामोड, ... कः... पा. «न देर भाग २१ वाः-पुनयुवाकारण : एतिह्यासेक, 'निर्बाज-करण. शाळांचे अंतःक्षपण, वृद्धावस्थेचा लक्षण, ... होळ . २२ भाग २२ वाः-सज(वता, वृद्धावस्था व मृत्यू: ज1वाचाडातहास शालांचं आयुष्य, पुनर्जीवन, पुनयुवीकरण, रणु-कणांचे जाड्य, माश्चके फच [सैद्वान्त, वनस्पतीच आयुष्य, भक्षक-कुटा व ।॥१रलाते| द्याल बेगोमोळेट्झचा सिद्धांत, विरलाति्प्रातकारक रक्तरस, ककग्रथी, मानवाच्या चार ठेवणी, रक्तवाहिन्यांची कठाणता, जोवनाच परवल्य २२ भाग २३1-शरोर-कायात [विष-द्रव्याच स्थान; बागामालदस, वृद्धा] त्रश्थेतील स्वास्थ्याच (नयम, दात्ायुष्य की भभ रडे ट्रा
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now