पदार्थ विज्ञान शास्त्र | Natural Philosophy

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Natural Philosophy by महादेव शास्त्री - Mahadev Shastri

More Information About Author :

No Information available about महादेव शास्त्री - Mahadev Shastri

Add Infomation AboutMahadev Shastri

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
रतो अथवा घुसतो, अशी जी बोलण्याची म्रवत्ति आ- हे, तिचा अर्थ,-तो त्यांत शिरूल अथवा घुसून त्याची _ 'जागा त्यासहवतेमाने आपण एकका'लीच व्या[पतो,अ- सा समजायाचा नाही, तर त्यांतील प्रकत्यंश' एकोक- डे सारत आपणास राहावंयास नवी जागा करितो, ..असा समजावा, जर एक खिळा लाकडात. अथवा हु- . सऱ्या मदु पंदार्थात गरोकिला तर तो. त्याची आकुति न वाढवितां ऑक्त शिंरके असें स्थलविशेषी (दिसून येत; परंतु वास्तविक पाहिल असतां त्या'पदाथात _ बारीक बारीक छिद्रे असतात ह्मणून तो खिळा आंत शिरतेवेळेस त्यांतील प्रकुत्यंश एकीकडे सारून त्यांची जागा आपण व्यापिंतो. आणि तेणेकरून ते एकीकडे सारलेले प्रकंत्यंश आंतल्या 'आतं दबून पहिल्यापेक्षा ' अधिक संकोचाने, राहतात; पण असे संकोचाने रा- .हिलेलें कण जी काही जागा व्यापितात ती: जागा त्याचकालीं दुसऱ्या कणांसं. व्यापवत' नाहीं. याप्रमा- णच कोणंतेंही उदाहरण घेतले असतां: जरी दोन प* दाथं एककाली एंकस्थली' राहतात असं सामान्यत दिसून: आले : तरी विचारं करूल पाहिल असतां असें समजून येईल. कीं, एकाचे प्ररत्यंश एकीकडे केल्या- रर रडि... 5.८ अ. अन. 3. ८२: ८22.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now