मिताक्षराव्यवहाराध्पाय | Mitaakshharaavyavahaaraadhyaaya

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Mitaakshharaavyavahaaraadhyaaya by जनार्दन महादेव गुर्जर - Janardan Mahadev Gurjar

More Information About Author :

No Information available about जनार्दन महादेव गुर्जर - Janardan Mahadev Gurjar

Add Infomation AboutJanardan Mahadev Gurjar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
अंडक्रमणिक. उ र्‌ अँकं. ष्ठ. | अंक. परष. ठीं खोट बोलण्याविषयीं शा- ३ हप्ेबंदीनें वसल देण्याचा प्र- सत्राज्ना... ... , १६१ कार . भभ भन दिर सधन ४ पावती देण्याचा प्रकार. .:. १७१ ५ ससाक्ष करन असल्यास त्यावि- र लख्य प्रकरण ६ ष्यीं ह शाखा १ लेखाचे प्रकार. . न पदर! त क क क दिड र्ण रे टे २ दुसऱ्याकडून लिहिविलेला ले- व्यि अकारण ख कसा असावा तो प्रकार. १६२। शाखा-१. ९ केवळ लाक्षीवरूनच व्यवहार १ पांच प्रकारचें दिव्य. १७२ सिद्ट होतो नि ४ वादीप्रतिवादीपैकीं एकानें टि- ४ लेखांत काय काय लिहिलें पा- व्य करावें. .. . ,,. १७४ हिजे ती प्रकार. आ भन पर ७ राजद्रोह, ब्रह्महत्यादि महा< ५्‌ अधमणीचे सहीविषयीं. भभ ६२ पातके यांचा आरोपी यानें दि- ६ साक्षींचे सहीविषयीं...: ... १६३ व्य करणें. ... .,., ... १७५ ७ अधमणे व साक्षी ह्यांस लिहि- तां येत नसल्यास त्यांविषयी. १६४ ८ लेखकाचे सहीविषयीं... ... १६४ टं शपथ दिव्य, , क कक क कक क १७६ १२ कणादि व्यवहारीहि दिव्य प्र- माण घ्यावें... ... ... १७७ शाखा २ १३ स्थावरवादांत मानुष प्रमाणा- उ १-४ कबदाराचे स्वदस्तूरचे लेख- च्या अभावी दिव्य प्रमाण... , १७७ विषयी व कर फेडण्याविष- १४ दिव्य करण्याचे नियम. ... १७७ यीं अधिकारी कोणते. ... १६५ १५ पूर्वीण्हांदिकाल, ... ... १७८ » जबरी धमकी वगेरेकडन झा- शाखा २ लेल्या लेखाविंषयीं ३ क क ४ ४ लेख तत्तद्देशभाषेत असावा... १६५ १ काणते दिव्य काणी करावे या- ५--७ गहाणखताचा प्रकार.... ... १६७ विषयी अधिकारी ... ... १८० २ अप्निदिव्य. ... ... ... १८० शाखा ३. ३ ब्राह्मणाकडन तलादिव्य, ... १८० १ नतीन रोखा करून देण्याचा सर्व प्रकारच्या दिव्याविषयीं प्रकार. ... .. . १६८ सर्व साधारण मास... ... ११ २ रोखा देशांतरीं असल्यास आ- बाणा $. णविण्याचा प्रकार. ... ... १६८ र “३ सरकारी लेखाविषयी... ... १६९ १ हजारपणापर्यंत फालादिकांचा ४ वादी खोटा समबण्याचे प्रकार. १६९ विवेक», .., ० दडे उ द्याखा ४. शाखा 9. १-२ रोखा खरा किंवा खोटा ह्यावि- भप तुलादिव्याचा प्रयोग... ,.. १८८ पयीं निर्णय करण्याचे उपायः १७० ३-८ तुला करण्याचा प्रकार. ... १८९ र्‌
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now