व्यवहारपद्य सहस्त्र | Vyavaharpadhyaasahathra

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Vyavaharpadhyaasahathra by केशव सदाशिव रिसबूड संगमनेरकर - Keshav Sadashiv Sangamnerkar

More Information About Author :

No Information available about केशव सदाशिव रिसबूड संगमनेरकर - Keshav Sadashiv Sangamnerkar

Add Infomation AboutKeshav Sadashiv Sangamnerkar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
न ब ग प ट क 1 न व प प ह टा ग ] रे _ ब्यवहारपंद्यसहस्य स्वेदन जारज अंडज जौवांहीं हये वसंधरा बरवी ॥ . द्वेवा करने, तीते प्रकाशिता रोविलास दीप रवी ॥ ९ ॥ तो सूर्य-दीप जातां मागे द्याया तिला उजेड निशी ॥ द्वेवा करुणा-स्नेहे पाजळिले ज्योति* मंदगामि दाशी ॥ « ॥ दैनंदिन वार्षिक ह्या लाझनि वसुधा फिरावया गतिंर्नीं ॥ दिन, रात्र, वर्ष, दवा केळे शीतोष्ण जलद काळ तिन्ही ॥६॥ सिंघु-नजळा 5कषेण तें करवानि प्रखर सर्य-किरणांहीं ॥ घन-वाशे करुनि देवा करिशी भ तर॑ डादेर तुज नाहीं ॥ ७ ॥ जीवोपजीवनाते तृण धान्य फर्लादि सेव्य वस्तूंते ॥ उपजविशी भूम्युदरीं देवा करुणार्णवा नमोस्तु तुत ॥ < ॥ आण्यांत मनुजकोटी देवा कोटीच निर्मिली असशी ॥ त्याने आकळिंले धीप्रेमबळे साच जाणनी तजशीं ॥ ९ ॥ भूगोल निमूनि असा निबोध, अविघ्न सर्वही रहाटी ॥ चालावलास यथा[स्थत दुवा 1चरकाल सांज हे पहाटां ॥२३०॥ _ भूगोल तसेच सकल दवा ग्रहगोल रचुनि, एक तुवां ॥ . गम्रहचक्र कहाने, मध्ये अचला.5क्षय ठोवेलास खर्य दिवा ॥११॥ तेजोमय खैगणांहीं भूतझ्यः5९काशछत लखाकविले ॥ सर्वा म्रहास मध्योतसारिणि मर्ध्याभिगामिनी गतिंहीं | _ 'फिरवूने वर्तुलाकाते, केले देवा तुवां सहाक्रतु हा ॥ १३ ॥ , हो एक सयमाळा; दुसऱ्याही कोटिशा मिळने एशा.॥ ३- नंक्षेत्रसमुंदायांनीं. ४ प्रथ्वीरूप घराच्यावरील -आकाशरूप छतास ५ सरळ क. रघन जाणारी. ६ सर्याकडे गमन करणारी, आसि 'भूतक्म गाल दक द्रास्तव नभ-छत तसेच वांकविले ॥ १२ ॥ न र भुळ संस्कृतांतल्याप्र असन सत्याने हे अस माया द यात य डड न तांतल्याप्रमाणें हा शब्द नपुसका्ेगीं ठेविला आहे. १वर्ग, २२तन ह डी
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now