अभंगांची गाथा | Abhangaanchii Gaathaa

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Abhangaanchii Gaathaa by तुकाराम तात्या - Tukaram Tatya

More Information About Author :

No Information available about तुकाराम तात्या - Tukaram Tatya

Add Infomation AboutTukaram Tatya

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
(७) खांबसूर्री खेळवी दोरी .... ९३ खेळवी चाळवी हाती . ४७३ खेळावेले अंगावरी . ६६८ खेळ मांडी गाडियांसव॑ ....१४१७ खेळी खेळतांवो विकळ सुंदरा.... १९२८ खेळेइटिमोटे नाचे एकाचिपायावरी १४९८ ... १९१६ १९०० खेळे खळे झैपागे आठवी खेळा काळकाटि पुढें घांवसीळ.... ज्य खळा पेडखडे गे बेसीनि निवाडे १९२० ग्‌ तुकयाबंध कान्होबा गाऊं वाहूं टाळी रंगी नाचे उदास ९२ गाती वासुदेव मी ऐका .... ४४ गळे टळले प्रहर तीन.... .... १४% निळोवा गगनी वसोनियां रवी.... .... ७६ गर्जेद्राच्या संग नाडिया उद्घार.... ८६६ गडियां ह्मणे पाळतां घारे .... १४१८ गणगोत अवघे धन .... - ३३१ गरुड हनुमंत पुढे सेवेसी ....१२०६ गत नामाच्या कछोळी .... ३ ग्ञेविती भगवदुर्णी .... .... ८८९ ग्जेत नाती बह्मानेदें , ९०० गर्जतां विठोबाच्या नामे ....११०६ गवळी होते राखणाईत. .... २४९ गाइलेचि गातां गीती . ९११ गाईन कीर्तनी गुणनाम पवाडे... ४८९, गाडनियां आल्हर मुखे . ४७६ गाय वत्सा देखतां दृष्टी . ६३९ गुण ळावण्य संपत्ती .... १३४ गुण टावण्याची खाणी ६६१ गुण वर्णितां भागढा शेष .... ११९९ गुंतली ते आशा ,.. १०१७ गेछा फिरोनियां दिवस ....१०३८ गेळेति आपुल्या ब्रिद्रात त्रिसरोनि ४१४ भलें बेंचोनिया वय याचिपरी.... ३९० पड माझी वाणी तुझी करुनि.... ३३% गोड नाम तुमच देवा.... .... ९०३ गोंड तुमची ब्रिदावळी.... .... ९०९ गोड हागे ज आपणा.... .... १४४२ गोडा गोड तुमचे नाम , ९०४ गोंधने घेउनी गोपाळ आले .... १४३१ गोपाळपुर निवाप्तिया.... .... ९३८ गोपाळ ह्मणती कान्ह्या आमुची उमा्णी ... १४३२ गोपाळ विनोदें बोलती.... .... १४३६ गोपीवछभा कमलाकांता «५... ३८६१
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now