अभंगांची गाथा | Abhangaanchii Gaathaa

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Abhangaanchii Gaathaa by तुकाराम तात्या - Tukaram Tatya

More Information About Author :

No Information available about तुकाराम तात्या - Tukaram Tatya

Add Infomation AboutTukaram Tatya

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
(७) खांबसूत्री खेळवी दोरी २३ खेळवी चाळवी हातीं .,.. ४७६ खळावेले अंगावरी .... दै६८ खेळ मांडी गाडियांसव॑' ....१४१७ खेळी खेळतांवो विकळ सुंदग.... १९२८ खेळेइटिमोटि नाचे एकाचिपार्‍यावरी १४९८ .... १९१६ पुढें घांवसीठ.... १९०० खेळे खळे पागे आठवी खेळा काळकाटि खेळा पडखडे गे बेसानि निवाडे १९२० ग्‌ तुकयाबंध कान्हया गाऊं वाहूं टाळी रंग नाची उदास ९२ ४४ ४१९ गाती वासुदेव मी ऐका गळे टळले प्रहर तीन.... क. च निळोवा गगनी वसोनियां रवी.... ७६ गजेद्राच्या संगे नाडिया उद्धार.... ८६६ गृहियां ह्मणे पाळतां घार॑ ....१४१८ गणगोत अवघे धन .... . ६३१ गरुड हनुमंत पुढ सेवेसी ....१२०६ गर्जत नामाच्या कछ्लोळी .... ३० श्‍ 8 श श गञेविती भगवदुर्णी .... .... ८८२ गजेत नाती बह्मानेदें , १००७ गर्जेतां विठोबाच्या वर्मे .... ११०६ गवळी होते राखणाईत. .... २४२ गाइळचि गातां गीती . ५११ गाईन कीर्तनी गुणनाम पवाहे.... ४८९, गाउनियां आल्हर मुख , ४७६ गाय वत्मा देखतां दृ्टी . ६३९ गुण ठावण्य संपत्ती .... १३४ गुण ळावण्याची खाणी . ६६१ गुण ब्णितां भागला शेष ....११९९ गुंतली ते आशा .... १०१७ गळा फिगेनियां दिवस ....१०३८ ल ल ०... ह गेळेति आपुल्या ब्रिद्रान तरिमरोनि ४१४ भले वचीनिया वय याविपरी.... ३९० गाड माझी वाणी तुझी करुनि.... ३३% गोंड नाम तुमचं देवा.... .... ५०३ गोड तुमची ब्रिदावळी.... .... ९०९ गोड लाग ज आपणा.... .... १४४२ गोडा गोड़ तुमचे नाम . ९०४ गोधन घेउनी गोपाळ आले .... १४३१ गोपाळपुर निवाप्तिया.... .... ९३८ गोपाळ ह्मणती कान्ह्या आमुची उमाणी .... १४३२ गोपाळ विनोदें बोलती.... ....१४३६ गोपीवछभा कमळाकांता .... ३८१
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now