तुकाराम बावाच्या अभंगांची गाथा भाग १ | Poems Of Tukarama Vol1

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Poems Of Tukarama Vol1 by विष्णु परशुराम शास्त्री - Vishnu Parshuram Shastriशंकर पांडुरंग पंडित - Shankar Pandurang Pandit

More Information About Authors :

विष्णु परशुराम शास्त्री - Vishnu Parshuram Shastri

No Information available about विष्णु परशुराम शास्त्री - Vishnu Parshuram Shastri

Add Infomation AboutVishnu Parshuram Shastri

शंकर पांडुरंग पंडित - Shankar Pandurang Pandit

No Information available about शंकर पांडुरंग पंडित - Shankar Pandurang Pandit

Add Infomation AboutShankar Pandurang Pandit

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
४ आठ पड उ688ठ7 28902) 19, 1. 8क्षत “ फ05,1१ उटा 809 ७ठ०वेर ल8116ते पिव 8006800175 सछा6 वे8ए०६०68 पत ०९016 1 एए०एडोप७ एप 30वे पपप 8838, * 107 81 16 807600वेफ (81८6 10 किड ]ट०त 0०7 ]116.१ 1 1385 ६1 88 211, 0 पव, फड 1 0ढठद्या6 ६ ७871चप9) ; 1६ जा88 टो) (08 चिवत106 बरी1060 108. 1106 6७] 80770 ्रप्रंळ (06 9ए०वप्त 1२6७६ 1 06 96 एलाडिलवेठिच 0 66 कळत 10806 झ01)त९ ]0प डप्र5 7क्षप568 11) 2 10 106 1 88 ०11, 0 प०त, प्रक) पठ प6 एड 8 रला ; 16 फब8 फशी 08 1 08706 ६० डप 8 1018678916 0118100 8170008 १6 0801016 र 1६ ए२5 611 (9१8 1 २5 त18]0)00076ते 19 (96 ठत ; 16 8 'एशा] 0008६ 1 1081: 10. 710106४ 8700 080068 1६ 28 'ए९)1 (08) 1 तात 2० 16601 पठत] 8106) 10 ६8 पढ] (0४६ 1 इचात60ते808ते 108617 10 (066 (0 पठत 16 88 ७11 0081 1 108086 (009 1छाश]16 713 89006, 0601629018 कर्ता &0ते. 118 < 10 28 11, 888 पपर&, *1 00507ए6त 8 445) 07 96 1190) 820 1260101 108617 ब'ए8)७ 8६ 712191 17 0४ ]01'६$'61.1 ** 6 8006 सकिकल, छए68 10 पपपारईपा88 ठप र ठत 6 पफए्क्यणाडी)लते 1016 (07 पाट टका868 प्ली 16त फा 10 इट (0० 6 त0णाड6 0 16 पोपट फथई 96 100008.- पठ 0 8] 118 मिळण ट्ाल0688 वणव 10886 प्राण 6-९ (]३ प6 (6७८6९1 800 टपकत भा पारतं, एल्ड० 1334 8180 डो10प8 6 छंद, ९९08098110 106 हाते ठण 1018 0फएा. 1००) 8०0 06 इ6ाण्थया फ्यॉणी स्पा 06 फ्वडुल्त 1्ाणडल, पढ 088 डक्षते. (08 118 फ16 88 8 एरंडा, ब०ते 06 1088 ठण 8 ठठळ]ुणळ& लप त 06 कते ८ 605008 07 0 ८०१]01कप1१), फा 6 1णते 0 इल्णतापड् व6 उढल्हएलवे 8 081 087व8, 170 (७१९ 1001078 01868 :--- न 806. *< 1 15 ठार 48 दिक ६8 1 बण. 00000पप0ते. (010 196 9६8 ए७0०प0ट6ते (96 फठात्रेते ; ७२४ 06 1086 809 07 18 01) 071]0फ10छा5 ₹ 81 ८0705 06 0196 एकोपटपछ, छप्प १४४ तपाइछ'ब९0 2801010 डी] 6 घएछा6तै 050 00प$6फ्ा16 घा 1 00 0602076 ण ठ7वलः 00 12669 ० शि) प बळ? पठत उघणफ रडले 800 पते 1 इप्रनिह पा दिपा ]ए उ0001'इ ? 0 81011 1 प ६७ कपाळा, 0 पय ल 006 त] 107 प्रणाट्ः ? 1 जहा6 शा] 1 096२ एटा० 81 वठक्षते 00. क उप6० 81108 71008 (0० एला ग 061090प86, 106088 धड) 6त 1 टोढचा 07 6एकााश फिट; प्रि९6 18 1001 101 ठएछा 6 फकत ता ठेक16 107 वपाड ० 6०फएतपापट् क्त छ्ाठपयत. * 8 70]००६ १०८, 8ब्षक'ड पपा, *ड6 0 पळा'86)7 ०पएु०8डेफ 0७818 पि6 ७पए्पा 0० 16 1680 क्षात 01617 008 107 11७ 008४170058.) * र 80७7. ६६] तुठ 20 10 पी पाड ०लराल्घव वड जर 6पल्याप ग. जळ ]प6ण0पड 116 82ते 858 डकपंडीलचे 118 (००10० ७२ ७6००खयाछ एर फपड02०त रा 18 1110. उसळ पया जाइणाए खण 1 (0 डप्ीक शे) ०पट्टपठप; 0० रीस क्षण व ६0 097 फळ 100पन0) 10 091813 101 101]) ? 1087207000 96 ४10001 0--- प) 2००९. 185 16 व006 10 106 07 णो चिता ? पुप]8 888 * छिप्रटप 0158 01 0888107) 096 'फा16 8०8 1010, 20 816 065 82ते 10फ1 'ए९९]08, 1पशपपारते 1६). 30106 1820 8150.) ** 808. ६६8 880] 01 ट्ाधप 60008 0006 ७71 96 फाय] 001 160 ठाकला १8७ 0768व ठप) 01 1. ०, 1018080 0515, 915 8प]णत वैठण6डपत पपल एत) 011 (06 089581२608 01 डॉ'811 0615 * 8 टत 708ते ०0801, 888 फप&, * इहड68 10% 087005 [फग्रछा 1 टप्० टाय, रण 0१6018) ४101010106 *७ तुक्षप0०0 ०00080, 87प1. 18 016 800६ 0०१ फळ 088 116 [पप 16808 0086 ६0 00 80.1
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now