व्याकरण महाभाष्य ७ | Vyaakaran Mahaabhaashhy 7

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Vyaakaran Mahaabhaashhy 7 by काशिनाथ वासुदेव अभ्यंकर - Kashinath Vasudev Abhyankar

More Information About Author :

No Information available about काशिनाथ वासुदेव अभ्यंकर - Kashinath Vasudev Abhyankar

Add Infomation AboutKashinath Vasudev Abhyankar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
विषयानुक्रमागिका परिच्य द विषय ५४ अर्थांच्या अनुरोधाने शब्दांचे चार प्रकार. ५५ जातिपदार्थवाद व व्यक्तिपदार्थवाद. ५६ व्याडीचा द्रव्याभिचानपक्ष. ५७ व्युत्पन्तिपक्ष व अव्युर्त्पात्तपक्ष यांसंबंधीं व्याडीचे विचार. ५८ द्रम्याचा बोध वाच्यत्वाने होतो किंवा द्योत्यत्वाने होतो याविषयीं व्याडीच विचार. ५९ पाणिनिपूर्व वेदखंहितागम्रंथ. ६० पाणिनिपूर्व ब्राह्मणग्रंथ. ६१ पाणिनिपूर्व वेदांगग्रेथ. ६२ पाणिनिपूर्व सूत्रग्रंथ, पुराणग्रंथ ब काव्यग्रंथ. ६२३ पाणिनीचा जीवनटृत्तांत. ६४ पाणिनीच्या व्याकरणाविषयीं प्रशंसोंद्ार. ६५ पाणिनीच्या पूर्वीचीं व्याकरण व पाणिनीचे व्याकरण यांचा संबंध. ६६ 1“ अहउण्‌ * * क्रलक्‌ * इत्यादि सूत्रांच्या कत्याविषयीं विवेचन, ६७ अष्टाध्यायी सूत्रपाठाविषयीं विचार. ६८ अश्टाध्यायी'चें स्वरूप. ६९ अष्टाध्यायीचे पहिले दोन अध्याय. ७० अट्टाध्यायीचा ३ रा अध्याय. ७१ अष्टाध्यायीचा ४ था व ५ वा अध्याय. ७२ अष्टाध्यायीचा ९ वा व ७ वा अध्याय. ७३ अष्टाध्यायीचा ८ वा अध्याय. ७४ अश्टाध्यायीच्या शेवटच्या त्रिपार्दाचें वेशिष्टय ७५ पाणिनीच्या व्याकरणांतील संज्ञांचे ५ प्रकार. ७६ पूर्व वैयाकरणांच्या संज्ञांमर्थ्य पाणिनीनें केलेला फरक. ७७ पाणिनीची परिभाषा-सूर्त. ७८ अक्षरांचे व शब्दाचे प्रकार. ७५% एकशेषकल्पना. ८० वप्वनविचार. ८१ लिडूविचार, ८२ पदांच्या अर्थांचें सामान्य विवेचन. ८३ अव्ययीभाव समास, ८४ तत्पुरुष समास. ८५ बरहुब्रीहदि व द्वंद्ध समास, ८६ सामासिक शब्दांच्या लिड्लवचनांविषयीं विचार. ८७ काळनिदर्शक प्रत्ययांविषयीं क्विर आणि सामान्यकालनिदर्शक कृत्‌ प्रत्यय. . . ८८ भूतकालवाचक प्रत्यय, वर्तमानकालवानचक प्रत्यय, भविष्यकालवाचक प्रत्यय ब भावे प्रत्यय. ण १४५ १४६ १४७ १४७ १४८ १४९ १५९० १५९० १५० १५१ १५२ १५३ १५९५ १५६ १५८ १५९९ १६० १६० १६१ १६२ १६२ १६२ १६४ १६५ १६५ १६६ १६७ १६७ १६८ १६९ २७० १७० १७० १७१ १७२
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now