श्री रामदासी संशोधन खंड ४ | Shri Raamadaasi Sanshodhan Khand 4

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Shri Raamadaasi Sanshodhan Khand 4 by शिवाजी न. भावे - Shivaji N. Bhave

More Information About Author :

No Information available about शिवाजी न. भावे - Shivaji N. Bhave

Add Infomation About. Shivaji N. Bhave

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
श्री रामदाखी संशोधन ९८९, आहे, पोथीचे अक्षर फार सुंदर भाहे. याळा * सिद्धांत बिंदु? असं नांब € ५ च आहे. हवे सव भाग फॉर थोर योग्यतेचे आहेत. पाड शित्रळेळे आहे. भाकार ६१२९८? १९०२ ] १५७ राजव्यवहार कोशाची प्रे [ २०० शिवाजी महाराजांनीं जे राजव्यवहार कोश करविळा स्यांची भगदीं जाणे झाळेळी भरशीं १२ पाने यांत आहेत. अपूणे आहे. १९०३ ] नेने द्र २ गढळाठ्याचं [ यात (१) जांबुळ आख्यान (२) मोजे बई, ता ब्र'ह्मणगाव प्रांत चेडळ येथीळ भट दिळे, त्या सनद्‌ांच्या नकळा ३) अमृतराय यांचा संसार दूःख|बरीळ कटाव (2) गोपींगीत, सामराज टाका (५) मोरोपंतांच्या आया।चे पुटे कागद (६) व्याथाचे शिवपूजेचे आख्यान वगेरे कागद आहेत, स॒ळग भसे कांही नाही. १९०४ 1] हरिपिलाख महाकाव्य [२५० पुष्ठ ३ ते २९ अयृणे यो. पृष्ठ ८ बर इति श्री कुळाळक(र श्री हॉर्हर॒ महाराजा[यिराजो ळोडटिंबरज विरचित हरि विळास खुये महाकाव्य रासक्रांडाबण्नं नाम द्वितीयः गः समार्तिपकाण ” असा सर्गांचा शेवट भाहे. वाळवे इबीर दप्तर १९०५ 1] १ क्केमण स्वयंवर [ १९६ उ नाथांचे भ्हक्मिणी सवयंबराची पोथी अध्याय १८ संपूर्ण शके १६७६ भावानामर सैवत्वरे अश्विन व्य २ रर्वासर हरिनंदनेन खिखित्वा: अक्षर चांगढे स्पष्ट भाहे, भाकार ८१>९५”
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now