महाभारत | Mahabharat

Mahabharat 2  by अज्ञात - Unknown

More Information About Author :

No Information available about मोरोपंत - Moropant

Add Infomation AboutMoropant

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
असुक्रमणिका. 8 विषय, क़ प सभेंत धर्माचें आगमन-- नारदाने प्रश्चरूपानें दर्शविलेली राजनीति-ंद्र, यम, वरुण, कुबेर व ब्रह्मदेव यांच्या सभांचे वणेन- हरिश्चंद्रयशोंबर्णन-श्रीकृष्णागमन---राजसूययज्ञो- पक्रम-जरासंघवघ विचार-द्याची उत्पत्ति-कृष्णा- । झुनभीम यांचें मगधदेशीं प्रयाण-जरासंघवध. २ जरासंधवधोत्तर' अजुनादिकांचे दिग्विजय-धन- । संचय-राजसूयदीक्षाप्रहण-आअमेत्रित राजांचे आगमन-राजसूययज्ञसिद््यर्थ न्यवस्था-कृष्णाची अप्रपूजा-शिशुपालक्रोध-तत्कृतभीष्मकृष्णनिंदा- कृष्णहस्तें शिज्ुपालवध-राजांचें स्वखखनगरीं निव- ्तन-व्यासाचा युधिष्ठियस बोघ--व्यासम्रयाण-- धर्मभीमाजुनसंवाद २३ मयसमेंत दु्योधनाची भ्रांतिमूलक विटंबना-व्याचा मीमद्रौपदीकृत उपहास-व्याचा संताप-शकुनि- हस्तें पांडवांचा सूड उगविण्याचा उपाय-कपट- द्यतद्वारा पांडवसंपत्तिहरणविचार-धृतराष्ट्राची सं- ति-व्याचें धमास आमंत्रण-विदुराचा द्यूतनिषेध- पर बोध-द्याची उपेक्षा-सकुटुंब घमाचें हस्ति- नापुरीं आगमन. ७ धृतराष्ट्रसमत धमादिकांचें आगमन-द्यतारंभ-रकु- निंकपटजाल-द्वोपदीपण-राकुनिंजय-द्रोपदी की: रवांची दासी-विद्दुराचा दुर्योधनास बोध-पम्राति- कामिदूताचें द्वौपदीस सभेत आणण्यासाठी प्रे- षण--तिला आणण्याविषयीं दुर्योघनाची दुःशास- नास आज्ञा. ग्रंथसंख्या. पृष्टांक. ११६ । १-१७ ७८ [२७-२५ ६५७ 1२५७-३४ २१२ ।३४-७०
User Reviews

  • Chetan Baraskar

    at 2020-09-12 14:58:13
    Rated : 8 out of 10 stars.
    "author Information"
    मोरेश्वर रामचंद्र पराडकर https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%B0_%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%9A%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0_%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A4%95%E0%A4%B0
Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now