बाळबोध ४ | Balabodha 4

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Balabodha 4 by अज्ञात - Unknown

More Information About Author :

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
११ फांद्यांच्या मधन टक लावून चंद्राकडे पाहायास त्यांस सांगितले. त्याप्रमाणे त्यांनी अथे घटिकापर्यंत पाहिल्यावर त्यांस असें स्पष्ट दिसन आले कीं, चंद्र हा आपल्या ठिकाणी स्थिर असून, ढग हे त्याजवरून मोठ्या वेगानें वाहात जात होते. हणजे, तो चंद्र त्या फांद्यांच्या मध्यें जशाचा तसाच असून, त्यांच्यामध्ये नवनवे ढग थेऊन जातांना त्यांच्या दृष्टीस पडले. तेव्हां, पीटर ग्यासेंडी ह्याचें ह्मणणे त्यांस पटले. आणि चंद्र पळत नाहीं, तर ढग पळत आहेत, असे त्यांनीं कबुल केल युरांपांतल्या ज्योतिष्यांमध्ये ग्यालिलियोच्या खालो- खाळ पीटर ग्यासंडी ह्याची योग्यता मानितात. पीटर ग्यासेंडी हा इ० स० १७९६ त त्रेसष्ट वर्षांचा होऊन मरण पावला नक स्वदेशाभिमान हें उत्तम मलम आहे अमेरिकत जाऊन राहिलेले इंग्लिश ढोक आणि इंग्लंडांतले इंग्लिश लोक ह्यांचें वेर माजन, उभयपक्षां- चीं युद्धे चालली; आणि हरमयत्नानें, इंग्लंडांतल्या इईं- ग्लिशांच्या अधिकाराखाली न राहतां, अगदीं स्वतंत्र व्हावयाचे, असा निश्चय अमेरिकेतल्या छोकांनीं केला. तेव्हां त्यांजकडे युद्धाची तयारी इंग्लंडांतल्या लोकांच्या तयारीसारखी नव्हती, आणि लोकही फार कमी होते तरी) त्यांच्या अंतःकरणांत आवेश आणि ढढनिश्चय हे अगदीं परिपूर्ण अवतरले होते. त्यांच्या योगाने, त्यांज- कडे न कांहीं उणे होतें, तें परे होऊन शेवटीं त्यांचा मनोरथ सिद्धीस गेछा. त्या आवेशाचें आणि ढढ निश्च- याचें एक उदाहरण येथे सांगतो.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now