अमृतवाणी | Amritavaani

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) Add Your Review
Amritavaani by दत्तू बांदेकर - Dattoo Bandekar

More Information About Author :

No Information available about दत्तू बांदेकर - Dattoo Bandekar

Add Infomation AboutDattoo Bandekar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
अमृतवाणी २२ पनत तन निवे. रेशनचें धान्य खराब असल्याबद्दल, शेजारची बाई भांडखोर असल्याबद्दल, एक ना दोन, शेंकडों तक्रारी बायकोकडन ऐकन घ्याव्या लागतात ! दिवसभर तक्रार करणारा माणस रात्रीं तरी बिनतक्रार स्वस्थ झोपतो का! छे ] मध्यरात्री झोपेतून उठन तो तक्रार करीत असतो ! घरांत ढॅकूण फार झाल्यामुळें झोंप येत नाहीं अशी तो तक्रार करतो तर त्याची बायको आपल्या सुकोमल गाछाला मच्छर नचावल्याची तक्रार करते. नंतर दोघेही मिळून घरवाल्याला आणि म्युनिसिपालिटीला शिव्या देत असतात. जगांत आणखी एक सर्वसामान्य तक्रार जिकडे तिकडे ऐक येते. आणि ती म्हणजे पगाराबद्दलची ! प्रत्येकाला आपला पगार कमीच वाटतो आणि या अपुर्‍या वेतनाविरुद्ध त्याची नेहमीच तक्रार असते. कितीही पगारवाढ केली, तरी माणसाची ही तक्रार कायमच असते. “ आपल्याला वेळ नाहीं? अशी एक तक्रार सन्मान्य माणसांत रूढ आहे. विशेषतः नामवंत लेखक आणि पुढरी * आपल्याला वेळ नाहीं ? अशी तक्रार नेहमीच करतात. १ या तक्रारीमुळें त्यांचा अधिकच भाव




User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now