शिक्षण आणि अध्यापन | Shikshan Ani Adhyapan

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Shikshan Ani Adhyapan by आबाजी विष्णु काथवाटे - Aabaji Vishnu Kathvate

More Information About Author :

No Information available about आबाजी विष्णु काथवाटे - Aabaji Vishnu Kathvate

Add Infomation AboutAabaji Vishnu Kathvate

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
(७)फळ्यावर लिटून अगर काडून दाखवितां येईल तें फळ्यावर न्य दाखवावे. रा अ... अहे.» पक” केले. अहेर. नि ७ वर्गांत आपण इकडे तिकडे फिरूं नये. आणि जाग्यावरूननीमुलांना उदू देडे चते... .... «० 1६७ ८ बोलण्यांत खोंड असू नये... ... ... ४०-२० 29 प्रश्नद्वारा दिकविण्यासंबंधे उतारा रक मक नक ३ विद्याथ्यांचे मन आकषण करून घेण वच त्याचीवाद्धे प्रीढ दशेस आणण. न भभ १७३शाळेत नित्य आणि नेमल्या वेळीं येण या संवयीचें महत्व. ... «५० ० भभ मनी नेमलेल्या वेळीं शाळेंत न येण्यापासून तोटे. ... ... ५० १७% या बाचतींत ज्ञुने चालीच्या लोकांचा व युरोपियन लोकांचा कित्ता ध्यावा. ... > म म. म. मम नडे मुलांनीं नित्य शाळेत यावे या करितां घ्यानांत ठेवावयाचे नियम. शाळेचे कामावर मुलांचे मन ठागेस करावे << २ ७७ आपल्या शिकविण्यापासून उपयोग भाहे, अशी लोकांची खा- तरी करावी इक... . आहय. ओम... आह... अ. गे. नि दरएक्र मुलाची रोजची हजेरी मांडण्याकरितां हजेरीवही ४- कती, ... अभ «०.» १८१ मळे गैरहजर असलीं ह्मणजे त्यांचे घरी लिट्ून कळवावे. ... १८३ मुलांनीं वेळचे वेळेस शाळत यावे यासाठीं कांहीं अधिक नियम. १ पंतोजी स्वतः वेळचे वेळीं यावे.... ... ..- «१४४ २ सर्वानी येण्याची एक वेळ बांधलेली असावी व त्यापुढे येणारे स उशीरां भाले असें समजावे. ... ... »». ३ रोजचा पहिला पाठ फार उपयोगी असून मुलांस त्याचा मोठेपणा वाटे असा असावा. .... ०० २० ह 39नी
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now