मुळांची नाटके | Mulanchii Naatake

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Mulanchii Naatake by रत्नाकर मतकरी - Ratnakar Matakari

More Information About Author :

No Information available about रत्नाकर मतकरी - Ratnakar Matakari

Add Infomation AboutRatnakar Matakari

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
गणवतराव संदरराव सोंगाड्या : शंकर शंकर ! - तो गाढव कुठे गेला ? भाखडशिग : मला गाढव म्हणता ? सोंगाड्या : तुम्हाला गाढव म्हटलं तर गाढवाला राग येईल आखडशिगे - ते इंद्रसेन गाढव. त्याची तब्येत ठीक आहे ना ? आखुर्डादगे : त्याचा आवाज बसाडाय म्हणत होता. पालखी पाठवलीत तर येऊ असा निरोप आहे त्याचा ! सोंगाड्या : गाढवाटा पाटखी * स्वतःला रामजतो कोण तो ? भआाखरडशिगे : सवसत्यानाश पक्षच! तो अध्यक्ष आहे ! ' शंकर शकर ! ! सोंगाड्या : ठोका आहे, ए पवळया-ढवळ! -जा, इंद्रसेन महाराजांना पालखीत घालून घेऊन या ! (घुले जातात) हं करूं काय गणपतराव ! काय संदरराव ! गणपतराव (बल) : आनंद आहे. सुंदरराव (बत) : ठीक आहे. सोंगाड्या : हं - यंदा पौकपाणी कसं काय ? बिड. व आयटावनकळन,. 7 , एकत 1: ' 1१77 7 क “7 सा कन ९८% '' ९०४” 1 तहा, हना झंप-वळाः १ ता महणा ६1 दाम लेप ह? । अद्ोग ५ एरवस्पकयापाटका अळताळा 80७४९. (च्या ऊ-व०्न्््यातुह. व्हड )१ 20) दप 8 ' १ र अडक ा.सऊपपा. - सदले: - २२. र ढल. : >: क : “अह... 0८79... स: अनक. वटा. अह्ट 3... २ > र च
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now