ऐतिहासिक फारसी साहित्य ३ | Etihasik Farshi Sahitya 3

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Etihasik Farshi Sahitya  3 by गणेश हरि खरे - Ganesh Hari Khare

More Information About Author :

No Information available about गणेश हरि खरे - Ganesh Hari Khare

Add Infomation AboutGanesh Hari Khare

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
ऐे. फारसी साहित्य सॅ. ३ रर सुरई व तिळ्यळ्दी या समतांच्या नाटगोदकीची विशस पूर्वीपासून पती अहि व भोगोद् चात आहे. स्या करीम दार्शह यानें सोटें सांगून वनि मिळविलें आहे. मी जुना मिरास्ती नाडगौडा आहे. वेव्ह! इृपार्दर्टाने ह्या शुन्या नाटगोडयया मजकंढे कायम करून त्से फर्मान व्हावे. ही 4कत मनास आणून उपर्युक्त नाहगोटयया करीम शर्झहकटून दा हन हवुमंतगोडाकडे कायम केल्या आहेत. तरी त्या त्याजकडे मुकरर ल्या आहेत असें समजून वंशपरंपरा द॒माले कराव्या ब चालूं ठेवाव्या. . ९ जिल्हेज सन १०५३ [९.1], सु. १०४४. हुप. न दी म ८शु. १०४५ ) ८ ४७०1)* ( द. १५६६ मार्गर्े दद ११ . १०५४ दाब्वाठ १०. ४५7 ८.४1 १३. १६४४ नोव्हेंबर ३० [म॒ आ हहत दा. शि*]) > सरण सम आ 305 प्त आळ सः फत गता च 39 पलप्ा 3 पति सण आटे 21 सस ०० ठत चि 209 2137 25 1)£ ४७ 3 ७ ८०७ ७४८ ७ अलप. जनन सट91 ८२0 2244 1 ह स ०१ 75 उ] 3 7०9127) 22 ८2०७ ७७ मण ल सी बस. उसास असत नत ८७ ७.४७ ७७ से 3 5 29१ 3 22७ पिट मिन >] सहा सक हळ सयग्प बा 00 2 तक्ते पपा 0038 मण तणे टण पिव 3) स! 23205 पमासांत* ] १ ४८) 2205 (/-251 ०051 29<> 20137 [ राराश* ] मुहम्मद आदिलशाह -* देसाई हिसार रड्टेहळ्ळी हिसार मजकुरापैकीं अकुसखानाच्या बाबतींतील कर्यात राणे वेच्चूर न्द॒ मीर, अँकुसखान यास सर्व वा्बासह दिली आहे. तरी ती उपर्युक्त नाच्या*ताब्यात द्यावी. तां. १० झब्वाले सन १०५४ [ हि. ], १०४५, हुप, १ पाठीवर कानडीत पब्हेशशेठलळल अच33ए० उसा हेड 2१ उे.ध८२ पएई१०.203 द मोडीत “नाष्सोदुमार अँडुससान' असा क्क
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now