साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश | Sahitya Samiksha Paribhasha Kosh

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Sahitya Samiksha Paribhasha Kosh by अज्ञात - Unknown

More Information About Author :

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
8७09 ४82९ 399707 8148०, अग्रसंच ( पु. ) 8178065वूध९, म: अँरब्ेस्क ( मुख्यत्वेकरून वास्तु आदी कलाक्षेत्रातील शैलीदर्शक संज्ञा) ८; ७8104४०, बरोक ८10705८770, किआरोस्क्युरो' ॥०००००, रकोको' 81191 (7-व110€55, ॥. स्वेच्छता ( स्त्री. ) बावा वदी. स्देच्छ बह्लक्षांन, 2. आर्ज प्रयोग (पु. ) श'02्छवे तटा, अआदिसर्ूपनिष्ठ समीक्षा (8९९ ठंडा) क्षःला्टज]91 18820, अआदिससूप प्रतिसा (४९४ 1008826) भःलटॉर9ळ (6६, आहिसरख्प संहिता क्ाता0(59०, म. १ आदिमख्य (न), सूलकल्प (न.) ८ 0700796 २ आदिसप्रत (स्त्री. ) श्ःलपट्लठापल, बळा. संरचनानिष्ठ काला०००, म. संरचनातंत्र (न.) कालईट्लणव 5098, वास्तुरूप दश्यविन्यास 81203 848०, अरीनचा नाट्यगृह, सध्यमंच नाट्यगृह ट्रा, म. १ कथानकसार ( त. ) ८: ब७पंतट्टपलाा २ युक्तिवाद ( पु ) भाप्वाइटपला, 7. सांडणी (स्त्री. )) रचला (स्त्री.) कशा, म. केला (स्त्री ) 898080 817 १ अमृते कला २ कला ८००१३८०705 क, संबींध कला पा'81046 81, नाट्य कला 006 7, ललित कला 10०1 9, लोककला 91011८ 47५, रेखांकनकला पंझ(प्रठाा८ क्ष, अभिनयकला प्रपविपएट कास्य पपप८३ १ अतुकृतिकला २ अनुकृतिशील कला, अनुकृतिनिष्ठ कला ७्०िचणापश 811, प्रयोंगतनिष्ठ कला 018810८ 277, ख्पाश्रयी कला छपा€ 8, विशुद्ध कला अप्रतिरूप कबपिंडपिट भ01: 76]01९5670181101181 871, प्रतिरूपा[त्यक कला $977100॥८ 811, प्रतीकात्मक कला 0120015ट100$ 87, अबोंधपूर्व कला ४180181 817, द्श्य क्ला क्षा 89६0, (दईप० मअह्लक्षा 981वचे) चिदग्ध पोवाडा (४८० 881180) क्षटिबिटे, क. (व७० 8१ (1840) साववर्िमित वस्तु (स्त्री. ) क्ष €90, (द/90 टाबडबंटचा शुट ; पटश्ाशाा ९७10) विदग्ध महाकाव्य, अभिजात महाकाव्य (७९८ डाण0) शर शि, कलाप्रधाय चित्रपट ब 107 81115 581९०, कलेसाठी कला 8(-£07101, 2. १ कलासूप ( त्‌. ) (४९९ 10701) २ कलाप्रकार (पु.) क 1016, 7. १ लेख (पृ.) २ अग्रलेख (पु.) भट्याव(९, 2०. १ सुव्यकत २ अभिव्यक्तिकुशल ४.7. 6 1. सुव्यक्‍्त करणे, सुव्यवत होणे क्षपटणाविई१0१, म. सुव्यक्तीकरण (्‌ न ) बिल, म. (दई$० क्षशचिट) साववर्निघित वस्तु (स्त्री.) बा१0९:, 7. कल्पक कारागीर (पु.) घप१लक डड10, कृद्रिस शेली (8८९८ ४16) 87587, 7. कुशल कारागीर ( पु ) क्ष15, 7. कलावंत (पु. ), कलाकार (पु.) 219८, ॥. कलाकार (पु.) (रंगभूसी/चित्रपट क्षेत्रातील ) _ बपझाट 06800), कलात्कक सजन, कलात्मक निमिती बाववडवट वपरस्यनिभ अ, कलात्मक अपरिहार्यता 271८ उभट, कला-सर्मेदुष्टी' (स्त्री. ) श'पडयट शासप्झळ, केलात्यक उत्कटता क्षत1डट 1झठया, कलात्मक सांडणी बापडपट गाशा, कलात्मक गुणवत्ता न्ःधडप्ट एला, कला संसस्या भपंडपट पुण, कलागुण ( पु. ) नझाट (लएसनााथ्या, कलात्मक मनोवृत्ती बाझाट सग, कलाकृती ( स्त्री. )
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now