प्रायश्चित्त व्यवहार प्रकाश | Prayaschitt Vyavahar Prakash

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Prayaschitt Vyavahar Prakash by अज्ञात - Unknown

More Information About Author :

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
बांधवह्याग, खीथन, व्यसनोपजीवनहुष्टदान निंविताक्षमक्षणादि उपपातकविचा(. ७ व्रिषय. पुष बाधवत्याग प्रायश्चित्त. « ११२ चुलता;मामा इत्यादि बध यांच्याला संभाषण, सहभोजन याचा त्याग केला अस्ता --- ११९ स्रीधनाते उपजीविका केली ** असतां. - ११२ मण्यांची हिंसा करून उपजीविका केल्यास नि कम्म मृगया, दूत इत्यादिकारणानें उपजीविका केल्यास- खुत्रे पालन करून, तसच नीच जातीची नोकरी करून उप- श्र ००5 ११२ जीविका केल्यास. «-- «८ ११२ मीचजातीशीं स्नेह केल्यास. ११३ उत्तमवणांचा स्नेह तोडला असतां. ११३ खोटें भाषण केलें असतां. * ११२३ हीनजातीच्या खीयेस समागम केला असतां. ० -«* ११३ ग्रहस्थादिआश्रमा वाचून राहि- ल्यास प्रायश्चित्त. .... -« ११६६ नास्तिकाच्या शा्वाचा अभ्यास केल्यास मायश्चित्त. «.. «- ११२३ खाणिवर अधिकार पतकर- ल्यास म्रायश्चित्त. .... «० ११३ गुरुचा द्वेप केल्यास प्रा .... ११३ आत्मविंक्रेपमायश्चित्त. - ११४ सप्त व्यतत. *०- *«० *« ११४ दुष्टदानधेतल्यास माय०- *-«- ११६ देश) काळ, द्रव्य इत्यादिकांच्या संबंधाना दिच्ार, «० «०. ११६ विषय. प्र. तार्थाचे ठायी दान घेतल्यास ग्रयश्चित्त. न ० दश तीर, क्षेत्र याचें लक्षण ८ १६१७ प्रेतशय्याग्रहणास प्राय० ११७ सिंदितान्नभक्षणकेल्यासत प्राय- वित्त. आ र र स्वभाव; काल, संपक, क्रिया भाव; इत्यादिकावे अन्नास हृष्टपणाचा विचार. आहच अह म हेप कांदा;लझन,गोजर भक्षण केल्यास आयकश्चित्त. ९ ० «० ११८ भोपळा) पांढरें वांगें भक्षण के- ल्पास प्रायश्चित्त. «« «० १९० खाण्यास अयोग्य पदार्थ भक्षण केल्यास प्रायश्चित्त. न १२०, तंबाकु, भांग भक्षण केल्यास म्रायश्वित्त. न १२० व्याहेल्या गायीचें दहा दिवसाचें आंत दूध भक्षण केळे असतां आयश्चित्त. * १२१ ज्या गायीचें प्ासखं नष्ट झार्ले तिचं दूध आराधन केल्यास म्रायश्चित्त. «०० * १२१ अपविन्नपदार्थमक्षण करणाऱ्या गायीचे दूध, दूधाचे विकार ग्राशन केल्यास पमाय० «० १९१ उंद अथवा सरीचें दूध भक्षण केल्यास प्रायश्चित्त. न १२२ झूद्रानेंँ कपिळागायीचें दूध मः शन केल्यात मायक्चितः «» १२९
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now