आदिशक्तीचे विश्वस्वरूप ३ | Adishaktiche Vishvaswaroop 3

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Adishaktiche Vishvaswaroop 3 by प्रल्हाद कृष्ण प्रभुदेसाई - Pralhad Krishn Prabhudesaai

More Information About Author :

No Information available about प्रल्हाद कृष्ण प्रभुदेसाई - Pralhad Krishn Prabhudesaai

Add Infomation AboutPralhad Krishn Prabhudesaai

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
रै मत्र म्हणजे सूत्रमय विचाराचे दब्द-प्रतिनिधी होत. शब्दांचा परिणाम शरीरावर होते, हे रोजच्या व्यवहारात नेहमीच दिसते. पण ज्या येळी श्रद्धा असेल त्या वेळी ह्या परिणाम खोलवर होतो, श्रद्धेने याप्रमाणे मेंदूची स्थिति ग्हण- शील होऊ द्क्‍ते, मोहनिद्रा असे वा नखी, मेंदूच्या विशिष्ट स्पितीतीलि शब्दोघार दारीरावर परिणाम घडक्रितात असे दाम मानतात, मन हे दरीरा- पेक्षा भिन आहे, अते आईनस्टाईन, मिर्टनठारये द्याखरज्ञ मानतात, मनावर मंत्राचा परिणाम होतो. दे आता झाखश्ञानी पिंटस्स्पोपवर हृदयाच्या ठोक्याचा आलेख काढून छिद्ध केले आहे. मूळ बन्माला येण्यापूर्वी * इ२* 3४ या मत्राची म्रेरणा दिली तर सुलाच्या हृदयाचे ठोक्यात बदल घटून झालेला दिसतो याचा अर्थ मुळाचे मनाचे स्वतत्र अस्तित्व, स्याची शिकण्याची, ग्रहण करण्याची झोके, मत्राचा त्यायर परिणाम स्पण्पणे दिरुतो. यासाठीच भारतीय क्रपींनी गभीपरस्थेत असलेल्या जीवावर उत्तम सस्कार व्हावेत म्हणून अनेक प्िथि सागितलेले आहेत, दयब्दाचा परिणाम जसा मनावर होते), तरा तो) दरीरायरही हीतो एरवी एखादी टाचणी शरीरात टोचली तर मानवाला दु स होते, पण तोच मानव जर मत्राने भारलेला असेल, तर दु य द्दोत नाही. श्रद्धेने अथया मोहानिद्रेने भारल्यायरे हु ख होत नाही. रशियन दाम्रश नारयट आणि प्रेकटेरेव यांनी हे प्रयोगाने छि देले जाहे याचाच जर द्यब्दाचे, सत्राचे छामथ्य विज्ञान आता भनावर आणि दार्ररायर दाखवीत आहे. पृहत्तर भारतीय संस्कृति ग०फ्त उ उ! वाप 88 1 पव३७ प्यतैेशापाठिणत॑ 1 एकचा (10 हुप8 उ०प दप 6डडसका6 ६६ मर5६ 0 21] 1 ज85 000 02 (50६6 उप० खप 20) ले16ए४ फीशा 1. हिले फन प8ि 1 फेण्पट्टीफ घाण ठप तिन फटी ढत प्रशोहड8 १0५ 8९९७७१६ 8१३६ उ्रिट्रॉटझे 1ळपटुपवटछ घण पटा पगुकारद ४0तेर १०5, एठण. ६९७ प; दाण्याचे 1 8180 हॉडलिव स्प 870 8४8दपएफफप्रणा (08६ 10 1056150618 1.18 ग0तिपपट्ट पप6ए रछ०७ 11एते त ठप्8-1४8 उणे फोर उ अ2एसिते हुवपपळ छद]000001106 1६ 1018-00 विरड 006 डड उरा 1 प ० ४ 99बप हाते ग जवह इम्व्टलवे 097 6 075 आदा घाटो ग्ुजाश्‍मस गफभा 1 हॉडलिते बडोदा वूपडडप्ठप5&, व छा २ ० दप्रणठपड (७6 2 पडा 00 13 पाड10प8 (0 वाप 8000६ 6४01 हपड शत ए०३०३ 8 पाह 8० एका 6 5िळपजटलई 1270165507 उ ११७ धशत्‌ जपा 1 03006 207055 जणते5 उर्वशी, उत्सुक्शा, घनसत, घनासाच्‌,
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now