कचन्यातून कमाल | SCIENCE FROM SCRAP

SCIENCE FROM SCRAP by अरविन्द गुप्ता - ARVIND GUPTAपुस्तक समूह - Pustak Samuh

More Information About Authors :

अरविन्द गुप्ता - ARVIND GUPTA

No Information available about अरविन्द गुप्ता - ARVIND GUPTA

Add Infomation AboutARVIND GUPTA

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
उडया मारणारा जोकर &/? 1 पुठ्ठयाचा जोकर निर्वात कप प्लास्टिकची बाटली कत्री जुन्या प्लॅस्टिकच्या या रिंगचे दोन समान अर्धगोल कापा व त्यांच्या बाटलीतून 1 सें.मी. खंदीची मध्यभागी भोकपाडा. ते एकवर एकटेवून त्यांच्या रिंग कपा. अंतर्वक्र भागाकडून एकनिर्वात कप बसवा. डी * त्वे रिंगा टेबलावर ठेवा. निर्वात कप दाबा व सोडा. कप आधी चपटा होईल व मग एकपुठ्ठय़ाचा जोकर वरच्या बाजूने लावा. उडी मारेल. प्लॅस्टिकचे अर्धगोल पाय व॒: त्यावर दाबून परत सोडून दया. जोकर उंच स्प्रिंग सारखे कम करतील. उडी मारेल, तुम्ही त्याला पकडा. 8
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now