गणित - छंद आनंद - जनवरी -2010 | FUN WITH MATHS - JANUARY -2010

FUN WITH MATHS - JANUARY -2010 by नागेश मोने - NAGESH MONEपुस्तक समूह - Pustak Samuh

More Information About Authors :

नागेश मोने - NAGESH MONE

No Information available about नागेश मोने - NAGESH MONE

Add Infomation AboutNAGESH MONE

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
र वडिल 10) आता ही समान बाकी शून्य किंवा अशून्य असणेवरून 1॥ व ९ ला 3 ने भाग जाणे किंवा न जाणे ठरेल. 11) यावरून !४॥ व 1९ पैकी कोणाही एकाला 3 ने भाग जात असेल किंवा नसेल तर दुसऱ्यालाही 3 ने भाग जातो किंवा जात नाही, अनुक्रमे.'' हे सिद्ध होते. 20) “सोडवून तर पहा” साठी मी एक प्रश्न दिला होता. त्यातील चूक दुरूस्त करून उत्तरही पुढे दिले आहे. दुरूस्त प्रश्न : 8 मधून जाणारे एक वर्तुळ समांतरभुज चौकोन /80)1) च्या बाजू 85, 80 व कर्ण 80 यांना अनुक्रमे ?, निव बिंदूत छेदते, तर सिद्ध करा 8? 2९ 88 4 359 2९ 80 - 3802९ 80 पक्ष : चौ. /801) समांतरभुज चौ. असून 58 मधून जाणारे एक वर्तुळ 3, 80 व 81 यांना अनु. ?, १ व 0 मधे छेदते. -२-३, 5-0-9, 85-नि-0 साध्य : 87? 2( 88 4 57 १९ 80 > 5072810 रचना : ?0, 0 व ?9 जोडा. सिद्धता : 1) 200? 4) 2808 - 2८090 *« 5) 1080 < ८030 *« 6) ८080 - ८009 *« 7) ८/॥03 > 209 *« 8) / 880 - & 0? शि 51) हली >. > 0१ -ि२ ** एकाच कोनाची दोन नावे. 2) ८280 > 2८0१? *.* ** विधान 1) व 2) वरून एकाच कंसात आंतरलिखित कोन व्युत्क्रम कोन कसोटीचा व्यत्यास एकाच कोनाची दोन नावे. एकाच कंसात आंतरलिखित कोन विधान 4), 5) व 6) विधान 3), 7) कोको कसोटी श्र) “तात 2 समजा (२ .. स.त्रि.सं.बा. विधान 8 10) .*. 09 > 83 / १ व १? > 3519/( व 01? > /10/१ .*. बि.9 वरून 11) (0? - &10/( > 80/3९ 10 - 580 समांतर भु.चौ.च्यासं.बा. 12) ?0.389 -- ?3 2१९ 09 > 50.70 .-. चौ. ?(0938 मध्ये टॉलेमीचे प्रमेय. 50 3 81 13) . 5िनि 4- ?5.. णच 580. र .. वि. 10), 11), 12) वरून 3९ 3९ 14) 80.39 .- ?8./83 > 50.30 .. वि13) 2( १ 15) 82.38 4- 59.30 > 50.30 .*. वि. 14
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now