पाया गणिताचा | PAYA GANITACHA

PAYA GANITACHA by पुस्तक समूह - Pustak Samuhशरद महाजन - SHARAD MAHAJAN

More Information About Authors :

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

शरद महाजन - SHARAD MAHAJAN

No Information available about शरद महाजन - SHARAD MAHAJAN

Add Infomation AboutSHARAD MAHAJAN

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
क्रण संख्येचे घनमूळ क्रणच असते. उदा. 27 चे घनमूळ - टा (-3)) << -3 उदा. 2744 चे घनमूळ काढा. चटितव. ३-2 आ सा. आ ब2्या 2»17 > 14 उदा. प ब _ ठः 4_ 125. 5555 पा 3 उदा. न आड उ ति त चा 1000 10 «10» 10 प 101 10 ०729 चणा ण उदा. '॥0.729 << ४ 0.9). > 0.9 “९|0.०००३43 ” भः रे उदा. '९/0.000343 <*(॥(0.07)7 0.07 भागाकार पद्धतीने वर्गमूळ काढणे दशांश चिन्हाच्या डावीकडील तसेच उजवीकडील दोन अंकाचे गट पाडावे. उदा. 18769.00 चे गट 61 81 69 . 60 असे पाडावे. उदा. 18769.00 चे वर्गमूळ भागाकार पद्धतीने काढा. जम (23 (३ > 69) .......... (267 *€(): 5 1869 ) उत्तर ।४1 87169 > 1317 २८ स्पर्धा परीक्षा व स्कॉलरशीप परीक्षासाठी झटपट उत्तरे. * झोवटचा अंक 5 असणाऱ्या संख्यांचे वर्ग उदा. 35१ सुत्र अबः< [(अ»*«(अ --1)]/ब 35२ -< [3 (3 -- 0)] /5* > [3 »4]/251 > 1225 उदा. 135१ [13 «४ 14] /5* > 18225 * इतर संख्याचा वर्ग करणे. 10 पेक्षा लहान संख्या 6? < (6 - 4)/ 412 /16 << 36 7१ -(7-3)/3१->4/9 >49 87 > (8-2)/2:-6/4 <>64 * 20 पेक्षा मोठ्या संख्या 281 > 228 -- 8) / 8“ > 2(36) /64 > 72/64 > 784 * घन काढणे सुत्र - अब* > अ*--3अ*्ब-- 3अब-- ब «1000 «100 «10 >» उदा. 641 > 61 --3.6१.4 -- 3.6.4१ -- 4 न )(“०)1 (%)' (“ ) 100 10 106 ७ | 641 > 262144 * दिलेल्या संख्येचा चौथा घात काढणे. सुत्र अब > अ* -- 4अ ब -- 6 अ*ब* -- 4अब -- ब 10000 » 1000 100 210 शट] उदा. (23)/ > 21/4 « 21 «3/6 2 21 « 3२/4 « 2 »* 31/ 31 हः ]$9 / 96 / 216 / 216 / 81 » 100005 1000 > 100 * 10 >] (23) < 279841 २९ 10 पेक्षा मोठ्या संख्या 12१ > (12 -- 2) / 21 14 / 4 > 144 17१ > (7 -- 7) / 71 > 24 / 49 << 289 19१ < (9 -- 9) / 9१ > 28 / 81 < 361 * 30 पेक्षा मोठ्या संख्या 231 > 2(23 4-3) / 31 2(26)/9 < 529 34१ > 3(34 -- 4) / 41 < 3(38) / 16 नच 114 / 16 < 1156 --2 16000 न 43200 न 2880 “111594 262144 -160000 -- 96000 -- 2160090 न 2160 न 81 279841
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now