न हसलेली राजकन्या | THE PRINCESS WHO NEVER SMILED

THE PRINCESS WHO NEVER SMILED  by जयंती मनोकरन - JAYANTI MANOKARANपुस्तक समूह - Pustak Samuh

More Information About Authors :

जयंती मनोकरन - JAYANTI MANOKARAN

No Information available about जयंती मनोकरन - JAYANTI MANOKARAN

Add Infomation AboutJAYANTI MANOKARAN

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
राजूनं सोन्याचं बदक काखोटीत मारलं. तो पळत निघाला. त्याला त्याच्या मित्रांना ते दाखवायचं होतं. तेवढ्यात एका सैनिकानं ते सोन्याचं बदक पाहिलं. जसं त्यानं ते हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला, तसं तो राजूला चिकटला. तो हात सोडवूच शकत नव्हता. २९िवि]४ ७: (01€ 90०1वह्या वपटार प़ार्वेश यंड ब. [1€ 560 (0० पा. 1€ एक्वा€&व (0 0४ (0 5 गिंक्षा(5. 500 व 501वाह्ष' 5वेछ प€ ]01वह्षा वप. १5 ॥€ पां€व (० पाव0 ६, ॥€ ५0० अप०९ (0 स्वि. 1€ ८०प्वावि व ७पा वांड नक्षा ब४४व/.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now