सिंह आणि उंदीर | THE LION AND THE MOUSE

THE LION AND THE MOUSE  by पुस्तक समूह - Pustak Samuhविविध लेखक - VARIOUS AUTHORS

More Information About Authors :

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

विभिन्न लेखक - Various Authors

No Information available about विभिन्न लेखक - Various Authors

Add Infomation AboutVarious Authors

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
त्याच जंगलात एक शिकारी होता. त्यानं त्याचं जाळ पसरलं. तो म्हणाला, मी मोठा सिंह पकडेन आणि प्राणीसंग्रहालयाला विकेन. मग मला खूप पैसे मिळतील. मी श्रीमंत होईन. 10 (016 5बा€ ]पा016€6 पीशा€ 85 बे निपाएशः € विवि ०पाजांडण&ष बाव डबांव, व फा दबली बे णिंवु अणी व0॥( 5€॥ पाती (0 पी€ 200. 1 फा तोवई€& ब 10 0 01006. 1] ४॥॥ ७6 णां.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now