माकडाच्या मिशा | MAKDACHI MISHA

MAKDACHI MISHA by अज्ञात - Unknownपुस्तक समूह - Pustak Samuh

More Information About Authors :

अज्ञात - Unknown

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
माझ्या कॉफीच्या बिया मला परत दे. आता माझी स्वतःच कॉफी पिण्याची इच्छा आहे, भीतीदायक चेहरा करून माकड म्हणाला. अरे! हे कसे शक्य आहे, स्त्री म्हणाली. आम्ही तर सगळी कॉफी संपवली. काय! माकड मोठ्याने ओरडला. माझी सारी कॉफी संपवून टाकली! मला माझ्या कॉफीच्या बिया परत हव्यात! ताबडतोब त्या मल्ला परत द्या! “ त्या स्त्री व माकडामध्ये बराच वेळ तू तू मी मी झाली. तेव्हा माकडाला तव्यावर एक गरम गरम भाकरी बनताना दिसली. उरलेले मळलेले पीठ एका भांड्यात ठेवलेले होते. तव्यातील भाकरी बरीच ल्हान होती! माकड म्हणाले, तू माझ्या कॉफीच्या बिया घेतल्यामुळं मी तुझे मळलेले पीठ घेऊन जात आहे!
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now