धतुरत्नाकर: | Dhatu Ratnakar

55/10 Ratings. 1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
Dhatu Ratnakar Vol 1 Ac 752 by अज्ञात - Unknown

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
॥ घातुरत्नाकरे स्वादिगण! ॥ झण० भबत्‌. भदावताद. अशबन अदावः अशबतम शधचत अदबम्‌ अशवाथष अदावाम अ० अदीौषीत्‌ अदौध्टाम अशोषुः अशीषी: . अद्ौध्दम अशौष्ट अशीषम... अशौष्व... अदौष्म प० शुषा झुशुवतुः शुशवुः शुद्विध शुदोथ शुशुवधुः शुशुल शुद्ाव शुद्याव शुशुद्धिष शुशुषिम आण्यायात्‌ दुयार्ताम शूयासु: शूयाः शयास्तम कूयास्त दायासम दायास्थ झुयारूम श्व८्दीया.. शोतारी.... झोतार: शोलाखि शोतास्य:. दोतास्थ शोतास्मि शोतास्ख'. दोलास्म: मण् दोष्यति शोष्यत: ... दोष्यम्ति दोष्यखि शोष्यय: .... शॉष्यथ दीषयामि शोष्याष:.... दोष्यामः किन अदयोष्यत्‌ अद्योध्प्रताम अदोध्यन, अदोच्य: अधोध्यतम अदोष्यत अदोष्यम अदोष्याथ अद्योष्याम 15 सं(सख.) शलो, व० स्रघति... सबतः... रुवैन्ति स्रयलि... स्रचथः:... ? 'वथ ख्रचामि.. सवावः. सवाम: स० रबेत्‌... सवेतामू.. सवेयुः सचे' स्रवेतभ स्रयेत सवेयमू खबेब स्रवेम प० ख्रचतु खवतात स्वताम्‌ सवस्तु सच ,,... खवतम स्वत सयारण सधादय स्चान द्या9 जसबत्‌ . अस्वताम.. असबन अल: ... अस्बतम, अलवत (१३) |... जवम्‌ . अस्चाव.... अस्वाम । न्ष० अनुखबत्‌ असुखबताम अखुसबन । अलुस्च: असुखथसम्‌ असुसचत |... असुखुबम असुखवाष. . असुयुवाम ; प० सुखाष... सुखुबतु' सुखवुः सुख्रोथ सुखुष सुझबयु सूयासमू सयास्त.. सयास्म ध्०सोता.... स्रोतारो.... खोतारः ज्लोतासि. स्रोतास्थ:.. सोतास्थ स्रोतास्मि स्रोतास्थ: ख्रोतासूमः ! भ« स्रोध्यलि.. स्रोष्यतः साध्यम्ति ख्रोष्यसि. स्रोष्यथः स्रोष्यथ स्रोष्यामि स्रोष्याथः: सोच्यामः ' कऋे० अस्रोप्यत अखोष्यताम भस्रोध्यन अख्रोध्य: अस्रोध्यतम अखरोच्यल अख्रोध्यम जख्राच्याव.. अखोष्याम 16 घुं स्थेंप 'व । चकाराद गती गत्यय', ुटादिरयपिलन्ये । ब० प्रबति... धघ्वत.... भ्रवस्ति घ्वसि पघ्रबथ:... घ्थ ब्रबामि. ब्रवाव: . घ्वाम: . स० घ्रबेत्‌. ध्रवेताम घ्रबेयु? घ्रवेः भ्रवेतमू ध्रबेत !... घवेयमू . 'घबेव भ्रवेम । प० घ्रववु . प्वतात घवतामू ज़बन्तु ब्््ष भवबम घचत 1 ब्वाणि.. घवाव वाल द झा अघदत.... जन्घताम ज्चन, |... अधवः अघ्रबतम अधघबत |... अध्रबम.. अन्नघाष.. अश्रचाम
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now