ज्ञानगंगा | Gyan Ganga

Gyan Ganga by नारायण प्रसाद जैन - Narayan Prasad Jain

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about नारायण प्रसाद जैन - Narayan Prasad Jain

Add Infomation AboutNarayan Prasad Jain

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
कर्तव्य कृपा कृतता कर्तव्यपालन कथन कपड़ा कपटी कमज्ञोर कमजोरी कर्म कर्मकाण्ड कर्मठता कर्मना कर्मपाश कर्मफलत्याग कमभोग कर्सवोर कर्मयोगी कर्मरेख १५०५ १०० १५२ १०२ १०२ १०५३ १५३ १०३ १५४ १०४ १०५४ १०४ १०५ १०५ १०५ १०६ १०६ १०६ १५७ १०७ १०७ १०७ १९७ १०७ १०८ १०८ १०८ १०८ १०८ १०९ १०९ १०९ १०९ ११० ११२ ११३ ११३ ११३ ११३ ११३ ११६ ११९ १२० १२० १२० १२१ १२१ १२१ १२१ १२२ १२२ १२५ कामान्ध , कामी 1 हि | कार्य-कारण कामिनी कार्यं कायर्‌ कायरता कारण १२५ १२५ १२६ १२६ १२६ १२६ १२६ १२७ १२७ १२७ १२७ १२७ १२८ १२९ १२९ १२९ १२९ १३० १३० १३१ १३१ १३१ १३१ १३१ १३२ १३२
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now