शब्दार्थचिन्तामणि | Shabdarth Chintamani

55/10 Ratings. 1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
Shabdarth Chintamani by ब्राह्मावधूत श्रीसुखानन्दनाथ - Brahmavadhut Shreesukhanandannath

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about ब्राह्मावधूत श्रीसुखानन्दनाथ - Brahmavadhut Shreesukhanandannath

Add Infomation AboutBrahmavadhut Shreesukhanandannath

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
8२४ ~ --- - प 6 कठिनी कडङक | नादिति उभेष्‌॥ 1 गग्रिगणगरमारम्भन प्रतति 1 | कट. । पु | मुनिविशेषि ॥ बाठशाग्वा ध्य | नी ससन्भेमाद्मस्य ! तेनास्बायदि यनकत्सेरि ॥ कढ्शाखाभिन्त ॥ ऋ सुतिनी षट्‌ वन्ध्या कीट्रशी नाम ॥ चां प्रभेदे ॥ स्वरे॥ यजुश्सास्वाविशेषे | कठिल्ल । पु । कारनेक्तं ॥ कठति । क ॥ कठेन मोक्त॑म धीते । वैश्म्याय|| ठशोके । वाहु लकादिल् ॥ नान्तेवा सिश्लात जातस्यणिने' कट | कटिनज्ञफ । प। काप गेत्न ॥ तन्नस्याम्‌ ॥ चरकाल्ुगिति स्तक ॥ | पुननवायाम्‌ ॥ म्यान्‌ ॥ कटम्‌ । पुं! शिम ॥ (कटी । सी 1 कठन प्रोक्तमध यानान कटर, । पुं । कठिने ॥ | म्‌ ब्राह्मग्छाम्‌ ॥ श्वाध्येष्बाचि, कटा । खी । करिग्याम्‌। सन जातिन्लान डी प | कठाकु । पुं। पक्ठियि॥ कठति) कठ |कटेर. । पं । कृच्छञोषिनि। दृिद्रि॥ कृचकुजीवने । कठिकुषिन्यां काकु: | [ कठति । कटक । परतिक(रिक्टी, कठाचक । पं । दा हस्वे ॥ रक ॥ कटिश्चरः । पुं । तुखस्याम्‌ । पथादे ५] कटे, । पु । चासग्वासे । मन्धरो ॥ कुष्णावबेरायाम्‌ । कठिन जस्यति, कठोर । चि । कठिन ॥ कठति। कंठ० । कं शुष्‌ वयहन । र्दन, । कनेर | (थकिम्यामिरन्‌॥ पृगे ॥ क ठोरता श | पृपाद्गादि ॥ राधिपाश्यन'कषि । इसिमाघः न टिम | पि । मरे । सिरे । कठारे ॥ | कड, । पु मुख ॥ कंडति । गाइस दे, सन्मे ॥ न । स्थाल्याम्‌ ॥ वेयभास । पश्चाच ॥ | मसिददषु यवान्या निकट भूनि- | कडकम्‌ । न 1 सामृदधे । शिरे । कर † म्नादिदु्येषु ॥ कठति । कऽ ।वय्‌- | कच द्ति-रोाडमाषाप्रसिङके श्तामद्। षुलमन्यर्धपमीति न्त ॥ | शषण॒ ॥ रे अं । पु 1 कमठ । कूम ॥ कडङ्कर । परं माषम्‌ द्ादिकषा् 4 बुस ॥ कठिनुफु । सी । गुडशकरायाम्‌ ॥ | कंडङकराति । कुण स काठमिका | खी । कचिन्याम्‌ ॥ दिति मिपरततनात खश्च ॥ कठिनो । सी । वेलेखिकायाम्‌, । पा | कडङ्करीय । भ। ही | | कशक्कायाम सैलखड़ी इतिभाषा ॥ कड़क । थिं। डेरा र वि म फार तर ठि = नि = शर दभि = अगः ‡‰
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now