बंधविहाण और उत्तरपयडि रसबंधों | Bandhvihanan Aur Uttarpyadi Rasvandho

55/10 Ratings. 1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
Bandhvihanan Aur Uttarpyadi Rasvandho by प्रेमप्रभा - Premaprabha

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about प्रेमप्रभा - Premaprabha

Add Infomation AboutPremaprabha

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
१२] विषयानुक्रमः | प्रष्ठ; २०० तः ४७५ त्रिष प्रः विधमः पठः मारणासू घ्रवबन्धिप्रकृत!नाम नुस्कूष्टरस- मागःणासु आायुषासुर्कृष्टर सवन्धस्यात्क्ष्टमन्तर५ । ३३९ बन्ध्योल्कृष्टः ५लः] २०० | मार्गेणादु भायुकामनुन्हृष्टरसबर्वस्य जघन्य मगिणास्थानकायस्थितिप्रदश्षकयन्त्रम्‌ । २५५ | मन्नगम। ३१७ मागेणास्वघ्र बबन्धिप्रकृती नाम वुच्कृषटरस- | माणा भायुष।ननुन्कष्टरसवन्धस्य बन्धस्योत्कृष्काल: । २०६ } उउल्ृष्मन्तपम्‌ । ३३८ भओघतो जघन्यरसत्रन्धस्य जघन्य उन्कृएश्च | गोघती जवन्यर सचन्धर्घ जघन्यपून्तरम ।. ३४४ कालि. । २३४ , आघतो जघन्यरसवन्धस्य उन्छरष्मन्तम। ३५५ भोघलोऽजघन्यरसवन्धम्य जघन्यकाट; । २२९ ¦ ओधतीऽअघन्यः सवन्धभ्य जघन्यमुक्कृषट- भाचतोऽजघन्यरमवन्धस्य उकृष्काटः। २३७ ` उचाननरम। ३४६ मागणासु भायुषां जघन्या5जघन्यर सू.बन्ध यो: मार्गणास्वायुबज प्रकूदीनां जघन्यर सबन्घस्य जघन्य उत्कू्रश्व काल | २२५९ जघन्यमन्तगम | ३४० मागणासु मायुवर्जश्रछदीना जघन्यर सन्रन्धस्य मागणासु मायुवज प्रकूनीनां जघन्यरसबन्धर्य जघन्यकालः । २३९ उन्कृष्मस्तरम । ३६० मार्गणासु भापुवेजप्रकूनीनां जघन्यर सबन्धम्य ; मागैणासु मायुतरप्रह्ृनीनामजघन्यरसबन्धस्य उन्छृष्टकाट । २४० | जघन्यमन्तरम्‌ | ३५४ मामैणासु मायुबजग्रहृनीनामजघन्यरमवन्धस्य मागणासु भायुचर्जप्रकृनीनाम जघन्यरसब-धभ्य जघन्थ. कारः | २५५ उन्कृष्मन्तरप्‌ । ३९१ मागेणासु भायु्वेजेप्रकृती नाम जघ न्यर सबन्घस्य मागणासु मायुधां जघन्याजघन्यर सबन्धयौ- घक्कृषटकारः | २७० = जंघन्यमुन्कृषटढचान्तरम्‌ । हि ४१९ फ अष्टममन्भरदारम्‌ ५ क नवमं सन्तिकषद्रारम्‌ % (उप २५२ न. ५२१, । (प्र ४५२ नः 8३१) भन्तणद्रारापरणोगि- प्रकृतिमग्र्मःथाः । २७२ माघता नाभकरव्जप्रद्दोना मावणासु च मोह भोघन उन्कृए्रसवन्वस्य जयन्यमन्नाप्‌ । २५२ मीयनामबत्रफमणामुन्छरषमवन्धरस्य भीत उत्कूप्र सबन्धस्य उत्कृप्रमन्तरम । ०५३ स्यभ्थ्रानर्नान्नकप | 9८२ भोघत। ऽनुनकरएरमवन्धस्य जघन्यमन्तरम्‌ । २५१ मार्गणासु मोदनीयकमणा उन्कृदुरमत्र घ्य मोघनी 5नुन्कूप्र सबन्वस्य उत्कृपमन्तरम । २५४ , स्वस्थानमन्निकषः) ४२५ मगेणाघु आपुषजप्रकूनी नामुत्कू.एर सबन्घम्य , आना नामक्रमंण उन्द्ुषएरनतन्यम्य स्वस्थान- जचन्यमन्तरमु । २७५ : मान्नक्रष.। १२१ मागणासु मायुतजेप्रकृनीनामुन्रषटगस वन्ध्य ; मार्गणासु नामकर्मण उन्कृष्टरमवन्धम्य उछृष्टमन्तरप |. २८० ` म्वन्धानसन्जिकषः । ४३६ मागणाञु भायुवजप्रकृतीनामनुनकृष्टरमवन्धम्य ; मावना मागणासु च वेद नी यगोत्रायु कम णां ग २८६ . जघन्यरमञअन्वभ्य स्वन्धानमन्निकपः। ४५३ मागणासु आयु जे ्रकूती नामनुसहहरस बरघस्य । माधतो ज्ञानावरणाऽन्नय-द्दनावरणीय- उत्कृष्ट मन्तरम | २९९ , प्रकृतीनां जघन्यरसबन्घर्य स्वस्थातस जिकर्ष: | ४७४ मागणासु आयुषसुस्कूष्टरसबन्धस्य ! माघता मोहनी यप्रकतीनां जघन्यरसचन्धस्य जघन्यमन्तरम्‌ । ३११ | स्पस्थानसज्िकर्ष, । ४०५
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now