पंचास्तिकाय - दीपिका | Panchastikay Dipika

55/10 Ratings. 1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
Panchastikay Dipika  by श्री कुन्दकुन्दाचार्य - Shri Kundakundachary

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about श्री कुन्दकुन्दाचार्य - Shri Kundakundachary

Add Infomation AboutShri Kundakundachary

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
गाया হ दवियदि गण्छठदिताश दध्वं सल्लखणिय दब्बेण विणाण गुणा दसणमविचक्खु जुदं दसणणाणाणि तहा देवा चउण्गिकाया दसणणाण समग्ग दसण णाण चरित्ता ध धम्मत्थिकाय मरस धम्भाधम्मा गासा घभ्मादी सदृहणं धरिद्‌ जस्स ण सक्कं ष पज्जय विजुद दब्व पाणेहि चदुहि जीचदि पयडिद्विंदि अणुभाग पुढवी य उदगमणी भ मावस्म णत्थि णासो मावा जीवादीया भावो जदि फम्मकदो भावो कम्मणिमित्त म मणुमत्तणेण णद्ठो मुगिऊण एतददु मोहो रागो दोसो मुत्तो फासदि मुत्त मग्गप्पभावणदु र रगो जस्स पसत्यो स वव्रद वण वण्णरसो गा. सं. १०५ १३ ४२ ५२ ११८ १५२ १६४ ই ६६ १६० १६८ १२ ३० ७३ ११० १५ १९ ५६ ६० १७ १०४ १३१ १३४ १७३ १३५ + १०५ १९१ १३ ४५ ५६ १०६९ १६१ १७६ ও ६ ८३ १७० १८१ १७ ८६ १२२ १२६ १६२ १३० পা ০8)) गाथा भा. वकदेसा संटाणा बण्ण-रस गधफासा बादरसुहुमगदाण विज्जदि जेसि गमण समण मुहन्ग मह॒ठ समवाओ पचण्ह सत्ता सव्वपसत्य सिय प्रत्थि णत्थि নী चेवजादि मरण सन्माव सभावाण समश्रो णिमिमो कट्टा सष्वत्थं श्रस्थि जीवो सस्सद मध उच्छेदं सन्वे खलु कम्मफल ममवत्ती समवाश्रो অহনতি खधाण मरो खचप्पभवो मव्वेसि जीवाण सम्मत्तणाण जुत्त सम्मत सहृहण सवुक्कभादुवाहा सुरणर णारय तिरिया सुह दुक्ख जाणणावा सदठाण सघादा सुह परिणामों पुण्ण सण्णापझ्रोय तिलेस्सा सबर जोगेहिजुदो सपयरथ तित्थपर ह ইন चदु वियप्पो देदुमभावे णियमा ५ ४६ ५१ ७६ ८६ १०६ १०७ ११४ ११७ १२५ १२६ १३२ १४० १४४ १७० १४६ १५० ४७ ४९ ७२ ८० १३ ८ २३ २ ३४ 3 1 ३८ ४६ ও डे ७४ ८५ ६१ ६३ १०१ १०३ ११७ ११८ १२३ १४१ १५१ १८६ १६० १६१
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now