पंचसंग्रह | Panch Sangarah

55/10 Ratings. 1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
Panch Sangarah by दरबारीलाल न्यायतीर्थ - Darabarilal Nyayatirth

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about दरबारीलाल न्यायतीर्थ - Darabarilal Nyayatirth

Add Infomation AboutDarabarilal Nyayatirth

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
(५) न पूर्व करणाः प्राप्ता ये ते भिन्नक्षणस्थितैः ! गुणस्थानमिदं यातेरपूवेकरणास्ततः ॥ ३६॥ क्षपयन्ति न ते कमे शमयन्ति न कंचन । केवलं मोहनीयस्य शमनक्षपणोदताः ।। ३७॥ ये संस्थानादिना भिन्नाः समानाः परिणामतः । समानसमयावस्थास्ते मबत्यनिवृत्तयः | २८ ॥ ग्रेनानिवृत्तयस्तुल्या भावास्तुल्यक्षणश्रिताम्‌ । तेनानिवृत्तयो वाच्या वान्यवाचक्वेदिमिः ॥ ३९ ॥ क्षपयन्ति महामोहविद्धिषं शमयन्ति ते । विनिमलत भीतरः स्थूलकोपादि वृत्तयः ॥ ४० ॥ पूर्वापृत्राणि विद्यन्ते स्पधेकानि विशेषतः । संज्वालस्पानुभागस्य यानि तेम्यो व्यपेत्य यः ॥ ४१ ॥ अनन्तगुणहीनानुभागो लोमे व्यवस्थित: । अणीयसि यथाथोख्यः सक्ष्मलो म: स संमतः ॥ ४२ ॥ लोमसंज्वलनः ब्रक्ष्मः शर्म यत्र प्रप्ते । क्षयं चा सयतः दृह्मः संपरायः स कथ्यते ॥ ४३॥ कोसुमोऽन्तम॑तो रागो यथावस्नेऽवतिषते । घरक्ष्मलोमगुणे लोभः शोध्यमानस्तथा तनुः ॥ ४४ ॥ € स्प्धकाना सहष्टिरिय-- ৮৮ 5০০ ७ ५९५ বি 14. क पूछ प७ ७७ ५ রি ५६ ५६ ५६५ (शेषममे षे )
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now