मज्झिमनिकायपालि | Majjhim Nikay Pali

Majjhim Nikay Pali  by भिक्खु जगदीसकस्सपो - Bhikkhu Jagdishkassapo

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about भिक्खु जगदीसकस्सपो - Bhikkhu Jagdishkassapo

Add Infomation AboutBhikkhu Jagdishkassapo

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
मज्मिमनिक यपालि ( मर्किमपण्णासक ) सूची विटङ्क | पिदा १. कन्दरकसुत्तं ३. ६२. आनन्दो धरम्मदेसनाय 8 १. कन्दरकपरिव्याजकस्स अनुज्ञातो गो उदानं ३. ५३. संखा पाटिपंदी ५१ ६ २. गहन हेत॑ यदिदं मनुस्सा ४ (१) सीलसम्पन्तो होति। २१ ६ ३. चत्तारों एग्गला ४.1 (२) न्य सु गृत्तद्ारो होति २२ ६.८. चतन्नं पुग्ग्ठानं वित्थार- * (২) উন এব এ | (४) जगरियं अनुयुक्तो होति २२ दना न (५) सत्तहि सद्रम्मेहि समन्ना- (क) अलख्बपा घुणका ७. गतो होति २३ « व) परलपों पुरछो ८ ४ ८. अपुच्चण्डताय समापन्नों २४ म) (ग) अत्तः यो स्व परन्तपौ ५५. विञ्जाचरणसम्पन्नो २५ ৯ य्प्र परगलो | (घ) नंवत्तन्तपौ न परन्तपो ४. पोतलियसुत्तं २७ पुर्गलो ९ ६ १. गहपतिनो वोहारसम्‌- २. अटुकनागरसुत्त १५ থা २७ $ १. दसमस्स गहपतिस्स भ क ~ | पञ्टो ` समुच्छेदो २८ রা १) पाणातिपातों पहातब्बो २९ § २. आयस्मतो आनन्दस्स + अनितोषाने कात ६९ पञ्हविसज्जना १६ २) मुसावादो प्रहातव्बो ३० पिसणा वाचा पहातव्वा ३० ` ) ) ) ६ ३. दसमस्स गहपतिस्स ) पिस्‌ ) गिद्धिलोभो पहातब्बोी ३१ ) ) ) ( ( ( ( पसादो १८ ( (६) निन्दारोसो पहातत्बो ` ३१ (७) कोधृपायासो पहातव्बी ३२. (८) अतिमानो पहातन्बो ३२ ३. सेखसुत्तं ७२ ६ १. सक्यानं नव सन्थागार्‌ २० मछ ९
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now